20 januari 2020 – MEGA opbrengst acties scholen Stichting Eduquaat Weert

 

~ English translation below ~

De sponsorloop en diverse acties van alle scholen van Stichting Eduquaat in Weert, in het kader van de ‘Dag van de Rechten van het Kind’ hebben het MEGA bedrag van €10.440,- opgeleverd voor ons project ‘Watoto kwanza ~ Children first’. Wat een fantastische prestatie van alle kinderen, leraren, overig personeel, management, ouders en alle anderen die de kinderen hebben gesteund en gesponsord. We zijn sprakeloos en dankbaar voor deze meer dan onverwachte opbrengst. Een MEGA pluim voor iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd, op welke wijze dan ook!

Van elke school mocht een vertegenwoordiging van enkele kinderen naar de uitreiking komen en één kind daarvan mocht in het kort vertellen hoe zij de sponsorloop op hun school vormgegeven en ervaren hebben. Onze penningmeester Natasja was er bij aanwezig en was sprakeloos. Natasja: "De onthulling van het bedrag was ontzettend leuk! Veel kindjes die trots vertelden wat ze allemaal gedaan hebben. Het bedrag heeft mij totaal overrompeld...." En het heeft ons allemaal overrompeld. Wat een MEGA prestatie.

Watoto kwanza
Watoto kwanza, is Swahili voor ‘Kinderen eerst’, oftewel: het belang van het kind voorop. In dit geval het kind uit een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: kinderen die (onnodig) opgroeien in een weeshuis. Ruim 60 jaar onderzoek toont aan dat opgroeien in een weeshuis (institutionalisering) schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich beter in een gezinsomgeving. Veel kinderen die zijn opgegroeid in een weeshuis/kindertehuis/instituut hebben moeite zich uiteindelijk als volwassene zelfstandig te handhaven in de samenleving.

80% heeft nog een ouder
Daarnaast wordt geschat dat 80% van de kinderen die opgroeien in een weeshuis (wereldwijd), nog minstens één levende ouder heeft. De term weeshuis is dan ook misleidend. Want zo lijkt het alsof deze kinderen geen familie hebben die voor ze kunnen zorgen. Dat is vaak wel zo, als ze maarde juiste ondersteuning hebben. Wij zetten ons dan ook in om het probleem, meestal armoede, uit het gezin te halen, en niet het kind.

Met ons project ‘Watoto kwanza’ vestigen we de aandacht op het feit dat een kind het beste opgroeit in een (veilige) gezinssituatie. Wij hopen hiermee een omslag te realiseren van het institutionaliseren naar een gezinsgerichte aanpak: van Tehuis naar Thuis.
Het opgroeien in een gezinsomgeving vindt zijn basis in ‘het Verdrag inzake de Rechten van het Kind’: “Erkennende dat het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip.”

Daarnaast heeft op 18 december 2019, voor de eerste keer ooit, de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) (UNGA - United Nations General Assembly) er bij haar lidstaten op aan gedrongen over te stappen van residentiële zorg naar het investeren in gezinsversterking om gezinnen bij elkaar te houden. De UNGA heeft een resolutie aangenomen met betrekking tot het ‘Verdrag van de Rechten van het Kind’. Een belangrijke mijlpaal in het wereldwijd beëindigen van de institutionele zorg voor kinderen. Door deze resolutie aan te nemen, zijn alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties voor het eerst in de geschiedenis overeengekomen dat weeshuizen schadelijk zijn voor kinderen en wordt erkend dat de overgrote meerderheid van de kinderen in weeshuizen een familie heeft, dat kinderen herenigd worden of ondersteund worden om bij hun familie te blijven. Waar dat niet mogelijk is, zegt de resolutie dat overheden zich moeten committeren aan hoogwaardige, gezins- en gemeenschapsgerichte alternatieve zorg voor kinderen.

Lees hier meer over deze Resolutie.

Historie Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Op 20 november 1989 aanvaardde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het ‘Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ oftewel het ‘Kinderrechtenverdrag’. Sindsdien is er wereldwijd veel bereikt voor kinderen, zoals op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. In Nederland trad dit verdrag in 1995 in werking en in Tanzania in 1991.

Helaas is de realiteit dat er overal ter wereld nog kinderen zijn die onvoldoende baat hebben bij het Kinderrechtenverdrag. Het is een opdracht aan iedereen in de samenleving. Niet alleen aan overheden, maar ook aan ouders, onderwijzers, jeugdhulpverleners, rechters, politie, advocaten, en aan kinderen en jongeren zelf. Ieder mens heeft de plicht om voor kinderen te zorgen. De jeugd is immers ons heden én onze toekomst.

Het Kinderrechtenverdrag erkent kinderen als mensen die rechten hebben. Tegelijkertijd schrijft het voor dat kinderen extra bescherming nodig hebben en mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond opgroeien in een liefdevolle omgeving. Daarom is dit thema zo belangrijk.

Gastlessen
In het kader van deze acties en de 'Dag van de Rechten van het Kind', heeft onze voorzitter Monique, samen met Fer Nijsen van s-e-p.nl (Special Events Productions) een filmpje gemaakt dat als gastles is gebruikt op de scholen van Stichting Eduquaat. Deze gastles leert de kinderen meer over hun rechten in het algemeen en het recht om in een gezin op te groeien in het bijzonder.

Als we allemaal een stapje zetten, komen we samen verder en dragen we gezamenlijk bij aan een betere toekomst voor kinderen over de hele wereld.

 

 

 

 

 

- English translation -

Mega result fundraise activities Eduquaat Foundation Weert

The sponsor run and various other activities of all the schools of the Eduquaat Foundation in Weert provided the MEGA amount of €10.440,- for our project 'Watoto kwanza, Children first'. What a mega job the children, teachers, staff, management and last but not least the parents accomplished.

Some children stood in front of the crowd and talked about their fundraise activities. Our treasurer Natasja was present at the event and was speechless. "The revelation of the amount was fun! Many children proudly talked about what they did. But the amount totally overwhelmed me ..."

Watoto kwanza
Watoto kwanza, Swahili is for "Children first", or "the interest of the child first". In this case the child from one of the most vulnerable groups in our society: children who grow up (unnecessarily) in an orphanage. More than 60 years of research shows that growing up in an orphanage (institutionalization) is harmful to cognitive, emotional and social development. Children develop better in a family environment. Many children who grew up in an orphanage / orphanage / institution have difficulty ultimately surviving as an adult in society.

80% have one parent
In addition, it is estimated that 80% of children growing up in an orphanage (worldwide) still have at least one living parent. The term orphanage is therefore misleading. Because it seems like these children don't have a family who can take care of them. That is often true, as long as they have the right support. We must therefore make every effort to remove the problem, usually poverty, from the family and not the child.

With our project Watoto kwanza we are therefore committed to drawing attention to the fact that a child grows best in a (safe) family situation. With this we hope to achieve a change from institutionalization to a family-oriented approach, "from home to home".
Growing up in a family environment is based on "the Convention on the Rights of the Child": "Recognizing that for the full and harmonious development of his or her personality, the child should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding. "

In addition, on December 18, 2019, for the first time ever, the UN General Assembly (UNGA) urged its member states to move from residential care to investing in family reinforcement to support families to hold together. The UNGA has adopted a resolution on the "Convention on the Rights of the Child", which is an important milestone in ending institutional care for children worldwide. By adopting the resolution, all 193 United Nations member states agreed for the first time in history that orphanages are harmful to children and it is recognized that the vast majority of children in orphanages have a family, that children are reunited or supported to stay with their family. Where that is not possible, the resolution says that governments must commit to high-quality, family and community-oriented alternative care for children.

Read more about this Resolution here.

Day of the Rights of the Child
Every year the schools of Eduquaat Foundation in Weert pay attention to the Day of the Rights of the Child and they organize actions for a good cause. Our foundation has been chosen as a charity for the 2019-2020 school year.

History Convention on the Rights of the Child
On November 20, 1989, the United Nations General Assembly accepted the 'Convention on the Rights of the Child'. Since then, much has been achieved worldwide for children, such as education and healthcare. This treaty was ratified in the Netherlands in 1995 and in Tanzania in 1991.

Unfortunately, the reality is that there are still children all over the world who do not benefit sufficiently from the Convention on the Rights of the Child. It is an assignment for everyone in society. Not only to governments, but also to parents, teachers, youth workers, judges, police, lawyers, and to children and young people themselves. Every person has a duty to care for children. After all, children are our present and our future.

The Convention on the Rights of the Child recognizes children as people who have rights and it requires that children need extra protection and opportunities to develop. Together we can ensure that children grow up safely and healty in a loving environment.

Reageren is niet mogelijk