8 november 2019 – Acties Stichting Eduquaat voor Watoto kwanza

 

Ieder jaar besteden de scholen van Stichting Eduquaat in Weert aandacht aan de Dag van de Rechten van het Kind en organiseren zij acties voor een goed doel. De opbrengst van dit schooljaar (2019-2020) gaat naar onze stichting.

Watoto Kwanza
Hiermee steunt Stichting Eduquaat ons project Watoto Kwanza, Swahili voor ‘Kinderen eerst’, oftewel: ‘het belang van het kind voorop’. In dit geval het kind uit een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: kinderen die (onnodig) opgroeien in een weeshuis.

80% heeft nog een ouder
Geschat wordt dat 80% van de kinderen die opgroeien in een weeshuis (wereldwijd), nog minstens één levende ouder heeft. De term weeshuis is dan ook misleidend. Want zo lijkt het alsof deze kinderen geen familie hebben die voor ze kan zorgen. Dat is vaak wel zo, als ze maarde juiste ondersteuning hebben. Wij moeten ons dan ook inzetten om het probleem, meestal armoede, uit het gezin te halen, en niet het kind.

Opgroeien in een instituut is schadelijk
Daarnaast toont ruim 60 jaar internationaal onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis (institutionalisering) schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich beter in een gezinsomgeving. Veel kinderen die zijn opgegroeid in een kindertehuis hebben moeite zich uiteindelijk als volwassene zelfstandig te handhaven in de samenleving.

Met ons project Watoto kwanza zetten wij ons dan ook in om onder de aandacht te brengen dat een kind het beste opgroeit in een (veilige) gezinssituatie. Wij hopen hiermee een omslag te realiseren van het institutionaliseren naar een gezinsgerichte aanpak, ‘van Tehuis naar Thuis’.
Het opgroeien in een gezinsomgeving vindt zijn basis in ‘het Verdrag inzake de Rechten van het Kind’: “Erkennende dat het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip.”

Historie Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Op 20 november 1989 aanvaardde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het ‘Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ oftewel het ‘Kinderrechtenverdrag’. Sindsdien is er wereldwijd veel bereikt voor kinderen, zoals op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. In Nederland trad dit verdrag in 1995 in werking.

Helaas is de realiteit dat er overal ter wereld nog kinderen zijn die onvoldoende baat hebben bij het Kinderrechtenverdrag. Het is een opdracht aan iedereen in de samenleving. Niet alleen aan overheden, maar ook aan ouders, onderwijzers, jeugdhulpverleners, rechters, politie, advocaten, en aan kinderen en jongeren zelf. Ieder mens heeft de plicht om voor kinderen te zorgen. De jeugd is immers ons heden én onze toekomst.

Het Kinderrechtenverdrag erkent kinderen als mensen die rechten hebben. Tegelijkertijd schrijft het voor dat kinderen extra bescherming nodig hebben en mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond opgroeien in een liefdevolle omgeving. Daarom is dit thema zo belangrijk.

Gastlessen
Daarom heeft onze voorzitter Monique, samen met Fer Nijsen van s-e-p.nl (Special Events Productions) een filmpje gemaakt dat als gastles wordt gebruikt op de scholen van Stichting Eduquaat. Deze gastles leert de kinderen meer over hun rechten in het algemeen en het recht om in een gezin op te groeien in het bijzonder.

Als we allemaal een stapje zetten, komen we samen verder en dragen we gezamenlijk bij aan een betere toekomst voor kinderen over de hele wereld.

Reageren is niet mogelijk