Posts By admin

4 maart 2021 – Jaarverslag 2020


Vanaf de oprichting in 2009 hebben we projecten ontwikkeld op basis van lokale behoeften. Gericht op de vraag wat mensen ter plaatse nodig hebben, en niet op basis van wat wij in Nederland denken dat zij nodig hebben. In het verleden hebben we waterputten, een kleuterschool en een operatiekamer mee gefinancierd. Tevens hebben we een bijdrage geleverd aan materialen en opleidingen die nodig waren op de projecten succesvol en duurzaam te laten zijn. Want hardware zonder software heeft geen zin.

Maar sinds 2018 hebben we een andere aanpak en die hebben we in 2020 voorgezet en uitgebreid.

Net als in 2018 hebben we ons ook in 2020 ingezet om in Tanzania, maar ook in Nederland, een omslag te realiseren in denken en handelen met betrekking tot weeshuizen.
Vanaf 2009 ondersteunden we twee weeshuizen. En we dachten hiermee kwetsbare kinderen te helpen. Echter in augustus 2017 kregen we hierover een ander inzicht. Wij leerden toen dat er een veel betere manier is voor deze kinderen om in op te groeien: in een gezin.

Daarom hebben we in 2018 ons project ‘Watoto kwanza’ opgezet. Een project gericht op het vergroten van de bewustwording dat een kind zich het beste ontwikkelt in een (veilige) gezinssituatie. Hiermee willen we een omslag creëren van het institutio­nalisering van kinderen (onderbrengen in een weeshuis) naar een ‘Family Based Care’ model, een familiegerichte aanpak. Hoe we dit in 2019 hebben doorontwikkeld en de vele stappen die we daarin hebben gezet, beschrijven we in ons Jaarverslag 2020.

Wij willen je graag bedanken jouw inzet, op welke manier dan ook. Want zonder jouw hulp realiseren wij geen projecten. We hopen dan ook in de toekomst weer op jouw steun te mogen rekenen. Asante sana, super bedankt!

Bestuur Dutch Tanzania Foundation

18 februari 2021 – 29 Nederlandse stichtingen pleiten voor alternatief weeshuizen

Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis. De pledge Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily begon als een klein initiatief vanuit drie Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties, maar is inmiddels uitgegroeid tot een beweging waaraan 29 Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties deelnemen. Onze voorzitter Monique Derrez was de initiatiefnemer van deze pledge.

Doel
De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen.

Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, als ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

Daarom roepen de ondertekenaars ook andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op zich ook in te zetten om dit belangrijke recht van kinderen te promoten. Bijvoorbeeld door met collega organisaties in gesprek te gaan over goede zorg voor kinderen zonder thuis. Kinderen verdienen een gezin, geen weeshuis.

Pledge ‘Stop Weeshuisstages’
De pledge #EveryChildAFamily is in navolging van de pledge #StopWeeshuisstages die Fontys Hogeschool Pedagogiek ondertekende in 2018. Hiermee gaf de hogeschool aan geen studenten meer stage te laten lopen in weeshuizen. De hechtingsproblematiek waar veel kinderen in weeshuizen mee kampen door wisselende opvoeders, wordt versterkt door het komen en gaan van stagiaires. En dus staat Fontys Hogeschool Pedagogiek niet meer toe dat stagiaires naar weeshuizen vertrekken.

Initiatiefnemers
Toen Monique het idee kreeg is ze de haalbaarheid gaan toetsen bij twee andere stichtingen: Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenia) en bij Better Care Network Netherlands (BCNN). Allen waren enthousiast en gezamenlijk zijn ze verder aan de slag gegaan. Samen hebben ze het logo ontworpen en de pledge tekst opgesteld.

Deelnemers
Daarna zijn ze actief stichtingen gaan benaderen. Op dit moment hebben 29 Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties de pledge ondertekend.

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Door samenwerking willen zij de hulp aan kinderen in het buitenland zonder goede ouderlijke zorg verbeteren. www.bettercarenetwork.nl


 

~ English translation ~


Children have the right to grow up in a family, not in an orphanage. With this in mind, 29 Dutch NGOs who support the right of children to grow up in families and not orphanages, signed the new pledge #EveryChildAFamily. The pledge was formally launced on 28 September in Nijkerk, the Netherlands, during the Wilde Ganzen-Partindag, the annual meeting day for organisations in The Netherlands who are active in the field of development cooperation. Our chairman Monique Derrez was the initiator of this pledge.

Purpose of the Pledge
The basis for a child's right to grow up in a family is enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the UN Guidelines on Alternative Care for Children.

Research shows that more than 80 percent of children worldwide who live in residential care institutions such as orphanages have at least one living parent and/or other family members. With the right support, close relatives and family members could in principle take care of a child who would otherwise grow up in an institution. In addition, over 60 years of research show that growing up in an orphanage is harmful to children’s cognitive, emotional and social development. Children develop best in safe family environments.

The signatories of this pledge call on other NGOs, companies, churches and schools to promote the rights of children by, for example, talking to fellow organizations about the advantages of family-based care. Children deserve families, not orphanages.

The #Stopweeshuisstages pledge
The pledge #EveryChildAFamily follows on from the pledge #StopWeeshuisstages (‘Stop orphanage internships’) that was signed by Fontys Pedagogical University, Tilburg, in 2018. With this commitment, the university pledged that students would no longer undertake internships in orphanages. The attachment problems that many children in orphanages experience due to changing caregivers are exacerbated by the coming and going of trainees. As a result, Fontys University no longer allows its trainees to go to orphanages.

Initiators
When Monique got the idea of this pledge, first she tested the feasibility with two other foundations: Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenya) and with Better Care Network Netherlands (BCNN). All were enthusiastic and together they moved forward. Together they designed the logo and prepared the pledge text.

Other signatories
After that they actively approached other Dutch NGO’s, 29 other NGO’s now signed the pledge.

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is a network of organizations and individuals who are actively involved with children without parental care. Through cooperation, they want to improve the assistance to children abroad without adequate parental care.

Our African children’s book on coronavirus available in 5 languages

Our FREE African children's book, originally developed for children in Kenya and Tanzania is now, next to English, Kiswahili and Dutch, also available in Chichewa, local language in Malawi and Chishona, local language Zimbabwe.

FREE download
Scroll down to download the books. The size of the booklets are small so they can easily be share via WhatsApp, other social media applications or via email.

In co-production with
In co-production with Aisha & friends and Jan & Ko | creative in education.

Why did we develop this booklet?
While our chairman Monique was in lockdown and quarantine in Kenya from March 14 until May 16, she saw and heard from various contacts, that there was a lack of informative child-friendly booklets about coronavirus in which children in Tanzania and Kenya could recognise themselves. How do you educate young children about the corona-crisis? The virus has changed our lives in a drastic and radical way, additionally there is a lot of uncertainty. It is a very tensive and indistinct moment in our lives, especially for children.

So our Monique decided that she wanted to make this available for African children and reached out to Els van Hemert and Mieke Linssen, of ‘Jan & Ko | creative in education’, who helped to create a Dutch children’s book about coronavirus. Monique asked them if they would be willing to develop such a book for African children. They responded very exited.

Els and Mieke immediately said yes. Els started writing and Mieke started drawing, because we did not want to make a translation of the Dutch booklet, but we wanted to create an adapted story in which children in Kenya and Tanzania could identify. Everything in close consultation with our Monique in Kenya, together with local partners in Kenya and Tanzania. And after three weeks, this booklet is the result of a great collaboration at a great distance.

The booklet became a big succes. It was widely shared via social media and a lot of people started to downpload te book. Some shared it in a digital way, others printed it and shared it as a booklet. But it was not only popular in Tanzania and Kenya, also in Uganda where they speak English and Kiswahili, and in Malawi and Zimbabwe. Here the national language is not English or Kiswahili, and so there was a demand for a Chichewa and Chishona version. Which was developed as well.

We hope that our booklet will help parents and/or carers in Africa to inform the children about corona in a child-friendly and attractive way.

This book is based on the Dutch book ‘Het verhaal van Noor en het coronavirus’, developed by Monique Kerpen, in collaboration with ‘Hoera kindercentra’.

FREE DOWNLOAD
You can download the booklets for free below.

Thanks to:

Author:
Illustrated by:
Production support:
Production support:
Design and layout:
Translation in Chichewa (Malawi):
Translation in Chishona (Zimbabwe):
Translation in Kiswahili:
Translation in English:
Reader in Kiswahili:
Reader in English:

Also made possible by:

 

With thanks to:

 

Els van Hemert | Jan & Ko | creative in education | www.janenko.nl
Mieke Linssen | Jan & Ko | creative in education | www.janenko.nl
Monique Derrez | Dutch Tanzania Foundation | www.dutchtanzaniafoundation.org
Alberdine van de Hulsbeek en Mieke Linssen | Aisha and friends | www.aishaandfriends.com
Anke van Horne | www.ankevanhorne.com
Sister Josefa Ng’ona
John Mutumburanzou
Walter Mgina
Yo van Knippenberg
Bibi Emma Crebolder
Femke Janssen

Fonds van Cultuurparticipatie
Provincie Limburg
Lokaal C

Nazareth Foundation Malawi (Ineke Hendrickx)
IMBA International
 (Marijke Acket)

Sponsors


 

21 juli 2020 – User-friendly version UN call: end orphanages | stop weeshuizen

©UN Photo/Manuel Elias

~ Dutch translation below ~

On 18 December 2019, for the first time ever, the UN General Assembly urges member States to transition away from residential care and invest in family strengthening to keep families together.

Resolution on the Rights of The Child
They did this by adopting the Resolution on the Rights of The Child, a resolution that signifies a major milestone in ending the institutional care of children globally. By adopting the Resolution, 193 member states of the United Nations have agreed, for the first time in history, that orphanages harm children and, recognising that the vast majority of children in orphanages have living family, all children should be reunited with or supported to remain with their families. Where that’s not possible, the Resolution says that governments should commit to provide high-quality, family and community-based alternative care for children.

User-friendly version
SOS Children’s Villages International has now launched a user-friendly version of the 2019 UN Resolution on the Rights of the Child focusing on children without parental care. Click here to read this version.

Significant step forwards
The Resolution is a significant step towards protecting children, supporting families and fulfilling our vision of a world where no children suffer institutional care, but there is much work to be done to ensure that states follow through on their commitment.

©UN Photo/Manuel Elias

~ Dutch Translation ~

Op 18 december 2019, voor de eerste keer ooit, dringt de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) (UNGA - United Nations General Assembly) haar lidstaten op over te stappen van residentiële zorg naar het investeren in gezinsversterking om gezinnen bij elkaar te houden.

VN Resolutie voor de Rechten van het Kind 2019
De Algemene Vergadering van de VN in New York deed dit met het aannemen van de resolutie met betrekking tot het ‘Verdrag van de Rechten van het Kind’. Deze resolutie is een belangrijke mijlpaal in het wereldwijd beëindigen van de institutionele zorg voor kinderen. Door de resolutie aan te nemen, zijn alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties voor het eerst in de geschiedenis overeengekomen dat weeshuizen schadelijk zijn voor kinderen en wordt erkend dat de overgrote meerderheid van de kinderen in weeshuizen een familie heeft, dat kinderen herenigd worden of ondersteund worden om bij hun familie te blijven. Waar dat niet mogelijk is, zegt de resolutie dat overheden zich moeten committeren aan hoogwaardige, gezins- en gemeenschapsgerichte alternatieve zorg voor kinderen.
Dit staat te lezen in de ‘Resolution on the Rights of The Child’. Zie details op pagina 13-19.

Toegankelijke publicatie
SOS Children’s Villages International heeft nu een toegankelijke publicatie gemaakt over deze VN Resolutie, die focust op kinderen zonder ouderlijke zorg. In deze publicatie wordt in eenvoudige taal uitgelegd wat er in de resolutie staat. SOS wil hiermee het bewustzijn vergroten over wat de resolutie betekent voor kinderen zonder ouderlijke zorg en voor kinderen die risico lopen die zorg te verliezen. Klik hier om deze publicatie te lezen.

We zijn er nog niet, maar op de goede weg
We zijn er nog lang niet, maar de aanname van deze resolutie helpt ons wel verder in onze campagne met betrekking tot de bewustwording dan kinderen een gezin verdienen, geen weeshuis. Watoto Kwanza, Children First, het belang van het kind voorop!

29 mei 2020 – Coronavirus children’s book also in Chichewa and Chishona

Our FREE African children's book, originally developed for children in Kenya and Tanzania is now, next to English, Kiswahili and Dutch, also available in Chichewa, local language in Malawi and Chishona, local language Zimbabwe.

FREE download
Scroll down to download the books. The size of the booklets are small so they can easily be share via WhatsApp, other social media applications or via email.

In co-production with
In co-production with Aisha & friends and Jan & Ko | creative in education.

Short history
Marijke Acket, director of Imba International reached out to our chairman Monique. Marijke and Monique know each other because Imba International is one of the signatories of the Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily.

Marijke had the request if it was possible to translate our African children's book 'Aisha and Moses strong against coronavirus!' in Chichewa (local language in Malawi) and Chishona (local language in Zimbabwe). Imba International supports projects in both Malawi and Zimbabwe. With a Chichewa and Chishona version, Imba international wants to inform also children in Malawi and Zimbabwe in a child-friendly way about coronavirus.

Monique discussed the idea within the development team and all were very excited about it. After we got the funds together we started the process. Marijke found translators and Mieke Linssen, the illustrator, made some changes in the drawings, so they fit more the cultural setting of Malawi and Zimbabwe.

Why did we develop this booklet?
While our chairman Monique was in lockdown and quarantine in Kenya from March 14 until May 16, she saw and heard from various contacts, that there was a lack of informative child-friendly books about coronavirus in which children in Tanzania and Kenya could recognise themselves.
She decided that she wanted to make this available and she reached out to Els van Hemert and Mieke Linssen, of ‘Jan & Ko | creative in education’, who helped to create a Dutch children’s book about coronavirus. Monique asked them if they would be willing to develop such a book for African children. They responded very exited.

Els and Mieke said immediately yes. Els immediately started writing and Mieke started drawing. Everything in close consultation with our Monique together with local partners in Kenya and Tanzania, Because we did not want just to make a translation of the Dutch booklet, but we wanted to create an adapted story in which children in Kenya and Tanzania could identify.

We were supported by Alberdine van de Hulsbeek of 'Aisha and Friends' and Walter Mgina, a Tanzanian living in the Netherlands, who took care of the translation in Kiswahili. And after three weeks, this booklet is the result of a great collaboration at a great distance. ” Els: "We hope that our booklet will help parents and / or carers in Africa to inform the children about corona in a child-friendly and attractive way."They brought in Alberdine van den Hulsbeek from 'Aisha & Friends' and the rest is history.

How do you educate young children about the corona-crisis? The virus has changed our lives in a drastic and radical way, additionally there is a lot of uncertainty. It is a very tensive and indistinct moment in our lives, especially for children.
The booklet informs children about what a virus is, what to do against it and it gives words to feelings of insecurity that children may have. It is exciting, sometimes a bit sad, but above all solution-oriented. The guidelines are discussed in an understandable way and offer a view of better times.

This book is based on the Dutch book ‘Het verhaal van Noor en het coronavirus’, developed by Monique Kerpen, in collaboration with ‘Hoera kindercentra’ and ‘Jan & Ko | creative in education’.

FREE DOWNLOAD
You can download the booklets for free below.

Thanks to:

Author:
Illustrated by:
Production support:
Production support:
Design and layout:
Translation in Chichewa (Malawi):
Translation in ChiShona (Zimbabwe):
Translation in Kiswahili:
Translation in English:
Reader in Kiswahili:
Reader in English:

Also made possible by:

 

With thanks to:

 

Els van Hemert | Jan & Ko | creative in education | www.janenko.nl
Mieke Linssen | Jan & Ko | creative in education | www.janenko.nl
Monique Derrez | Dutch Tanzania Foundation | www.dutchtanzaniafoundation.org
Alberdine van de Hulsbeek en Mieke Linssen | Aisha and friends | www.aishaandfriends.com
Anke van Horne | www.ankevanhorne.com
Sister Josefa Ng’ona
John Mutumburanzou
Walter Mgina
Yo van Knippenberg
Bibi Emma Crebolder
Femke Janssen

Fonds van Cultuurparticipatie
Provincie Limburg
Lokaal C

Nazareth Foundation Malawi (Ineke Hendrickx)
IMBA International
 (Marijke Acket)


 

29 april 2020 – Afrikaans kinderboek | African children’s book on coronavirus

This FREE children's book, available in English, Kiswahili and Dutch, is especially developed for children in Kenya, Tanzania and children of newcomers (immigrants) in the Netherlands, to inform them in a child-friendly way about coronavirus. The book is created in a co-production with 'Jan & Ko | creative in education’.

FREE download
Scroll down to see how you can download the books. The size of the reading books are small so you can easily share them with other people via WhatsApp, other social media applications or via email.

Our chairman Monique is currently in lockdown and quarantine in Kenya, and there she saw and heard from various contacts, that there was a lack of informative child-friendly books about coronavirus in which children in Tanzania and Kenya could recognise themselves.
She decided that she wanted to make this available and she reached out to Els van Hemert and Mieke Linssen, of ‘Jan & Ko | creative in education’, who helped to create a Dutch children’s book about coronavirus. Monique asked them if they would be willing to develop such a book for African children. They responded very exited.

Els and Mieke said immediately yes. Els immediately started writing and Mieke started drawing. Everything in close consultation with our Monique together with local partners in Kenya and Tanzania, Because we did not want just to make a translation of the Dutch booklet, but we wanted to create an adapted story in which children in Kenya and Tanzania could identify.

We were supported by Alberdine van de Hulsbeek of 'Aisha and Friends' and Walter Mgina, a Tanzanian living in the Netherlands, who took care of the translation in Kiswahili. And after three weeks, this booklet is the result of a great collaboration at a great distance. ” Els: "We hope that our booklet will help parents and / or carers in Africa to inform the children about corona in a child-friendly and attractive way."They brought in Alberdine van den Hulsbeek from 'Aisha & Friends' and the rest is history.

How do you educate young children about the corona-crisis? The virus has changed our lives in a drastic and radical way, additionally there is a lot of uncertainty. It is a very tensive and indistinct moment in our lives, especially for children.
The booklet informs children about what a virus is, what to do against it and it gives words to feelings of insecurity that children may have. It is exciting, sometimes a bit sad, but above all solution-oriented. The guidelines are discussed in an understandable way and offer a view of better times.

This book is also suitable for (children of) newcomers (immigrants) in the Netherlands, who do not speak the Dutch language yet.

We hope that our book will help many parents and/or caregivers to inform children about corona in a child-friendly and attractive way.

This book is based on the Dutch book ‘Het verhaal van Noor en het coronavirus’, developed by Monique Kerpen, in collaboration with ‘Hoera kindercentra’ and ‘Jan & Ko | creative in education’.

FREE DOWNLOAD
You can download the booklets for free below.

Thanks to:

Author:
Illustrated by:
Production support:
Production support:
Design and layout:
Translation in Kiswahili:
Translation in English:
Advises on text and illustrations:
Reader in Kiswahili:
Reader in English:

Also made possible by:

 

Els van Hemert | Jan & Ko | creative in education | www.janenko.nl
Mieke Linssen | Jan & Ko | creative in education | www.janenko.nl
Monique Derrez | Dutch Tanzania Foundation | www.dutchtanzaniafoundation.org
Alberdine van de Hulsbeek en Mieke Linssen | Aisha and friends | www.aishaandfriends.com
Anke van Horne | www.ankevanhorne.com
Walter Mgina
Yo van Knippenberg
Macheo Children’s Organisation (Kenya) | www.macheo.ngo
Bibi Emma Crebolder
Femke Janssen

Fonds van Cultuurparticipatie
Provincie Limburg
Lokaal C


 


   DUTCH TRANSLATION

 

Dit GRATIS kinderboek, beschikbaar in het Engels, Kiswahili en Nederlands, is speciaal ontwikkeld om kinderen in Kenia en Tanzania en nieuwkomers in Nederland, op een kindvriendelijke manier te informeren over het coronavirus.

Het boekje is gecreëerd in co-productie met 'Jan & Ko | creatief in onderwijs'.

GRATIS downloaden
Scroll naar beneden om te zien hoe je de boekjes kunt downloaden. Het formaat van de leesboeken is klein waardoor je ze gemakkelijk met anderen kunt delen via WhatsApp, andere social media kanalen of via e-mail.

Onze voorzitter Monique verblijft op dit moment in Kenia, in quarantaine en lockdown. Van diverse kanten hoorde ze, en zag ze ook, dat er weinig tot geen informatieve kinderboekjes beschikbaar waren waar kinderen in Kenia en Tanzania zich in konden herkennen. Daar wilde ze iets aan doen. Ze nam contact op met Els van Hemert en Mieke Linssen van Jan & Ko, creatief in onderwijs. Zij hadden in Nederland het kinderboek ‘Het verhaal van Noor en het coronavirus’ mee ontwikkeld. Monique nam contact met ze op om te kijken of ze samen iets konden ontwikkelen voor de Afrikaanse kinderen. Zij waren meteen enthousiast en zeiden meteen ja. En toen is de spreekwoordelijke bal gaan rollen.

Els is gaan schrijven en Mieke is meteen gaan tekenen. Alles in nauw overleg met onze Monique en enkele lokale partners in Kenia en Tanzania. Want we wilden niet gewoon een vertaling van het Nederlandse boekje maken maar een aangepast versie waarin kinderen in Kenia en Tanzania zich konden herkennen. Hierbij werden we ondersteund door Alberdine van de Hulsbeek van ‘Aisha and Friends’ en Walter Mgina, een Tanzaniaan die in Nederland woont en de vertaling naar het Kiswahili voor zijn rekening heeft genomen. En na drie weken is dit boekje het resultaat van een mooie samenwerking op verre afstand.” Els: “We hopen dat ons boekje ouders en/of verzorgenden in Afrika helpt de kinderen op een kindvriendelijk en aantrekkelijke manier te informeren over corona.”

Want hoe praat je met jonge kinderen over de coronacrisis? Het coronavirus heeft ons hele dagelijkse leven in korte tijd ingrijpend veranderd en we weten nog niet hoelang dit nog duurt. We zijn er allemaal veel mee bezig en ook voor kinderen is het soms onduidelijk en spannend.

Het boekje vertelt wat een virus is, wat we ertegen moeten doen en geeft woorden aan gevoelens van onzekerheid bij kinderen. Het is spannend, soms een beetje verdrietig maar vooral oplossingsgericht. De richtlijnen komen op een begrijpelijke manier aan bod en geeft uitzicht op betere tijden.

Ons boekje is ook geschikt om (kinderen van) nieuwkomers in Nederland, die de taal nog niet machtig zijn, te informeren over het coronavirus, de ernst van de situatie en het doel van de genomen maatregelen.

We hopen dat ons kinderboek veel ouders en/of verzorgenden helpt om kinderen op een kindvriendelijk en aantrekkelijke manier te informeren over corona.

Gebaseerd op
Ons boekje is in navolging van het Nederlandse voorleesboek ‘Het verhaal van Noor en het coronavirus’, naar een idee van Monique Kerpen, in co-productie met ‘Hoera kindercentra’ en ‘Jan & Ko | creatief in onderwijs’.

GRATIS DOWNLOAD
U kunt boekjes hier beneden gratis downloaden.

NEDERLANDS

 

Met dank aan:

Tekst:
Tekeningen:
Ondersteuning productie:
Ondersteuning productie:
Vormgeving en lay-out:
Vertaling in Kiswahili:
Vertaling in Engels:
Adviezen tekst/tekeningen:
Voorlezer in het Swahili:
Voorlezer in het Engels:

Mede mogelijk gemaakt door:

 

Els van Hemert | Jan & Ko | creatief in onderwijs | www.janenko.nl
Mieke Linssen | Jan & Ko | creatief in onderwijs | www.janenko.nl
Monique Derrez | Dutch Tanzania Foundation | www.dutchtanzaniafoundation.org
Alberdine van de Hulsbeek en Mieke Linssen | Aisha and friends | www.aishaandfriends.com
Anke van Horne | Anke van Horne Studio | www.ankevanhorne.com
Walter Mgina
Yo van Knippenberg
Macheo Children’s Organisation (Kenya) | www.macheo.ngo
Bibi Emma Crebolder
Femke Janssen

Fonds van Cultuurparticipatie
Provincie Limburg
Lokaal C

22 april 2020 – Jaarverslag 2019


Vanaf de oprichting in 2009 hebben we projecten ontwikkeld op basis van lokale behoeften. Gericht op de vraag wat mensen ter plaatse nodig hebben, en niet op basis van wat wij in Nederland denken dat zij nodig hebben. In het verleden hebben we waterputten, een kleuterschool en een operatiekamer mee gefinancierd. Tevens hebben we een bijdrage geleverd aan materialen en opleidingen die nodig waren op de projecten succesvol en duurzaam te laten zijn. Want hardware zonder software heeft geen zin.

Maar sinds 2018 hebben we een andere aanpak en die hebben we in 2019 doorgezet en uitgebreid.

Net als in 2018 hebben we ons ook in 2019 ingezet om in Tanzania, maar dit keer ook in Nederland, een omslag te realiseren in denken en handelen met betrekking tot weeshuizen.
Vanaf 2009 ondersteunden we twee weeshuizen. En we dachten hiermee kwetsbare kinderen te helpen. Echter in augustus 2017 kregen we hierover een ander inzicht. Wij leerden toen dat er een veel betere manier is voor deze kinderen om in op te groeien: in een gezin.

Daarom hebben we in 2018 ons project ‘Watoto kwanza’ opgezet. Een project gericht op het vergroten van de bewustwording dat een kind zich het beste ontwikkelt in een (veilige) gezinssituatie. Hiermee willen we een omslag creëren van het institutio­nalisering van kinderen (onderbrengen in een weeshuis) naar een ‘Family Based Care’ model, een familiegerichte aanpak. Hoe we dit in 2019 hebben doorontwikkeld en de vele stappen die we daarin hebben gezet, beschrijven we in ons Jaarverslag 2019.

Wij willen je graag bedanken jouw inzet, op welke manier dan ook. Want zonder jouw hulp realiseren wij geen projecten. We hopen dan ook in de toekomst weer op jouw steun te mogen rekenen. Asante sana, super bedankt!

Bestuur Stichting Peramiho - april 2020

20 januari 2020 – MEGA opbrengst acties scholen Stichting Eduquaat Weert

 

~ English translation below ~

De sponsorloop en diverse acties van alle scholen van Stichting Eduquaat in Weert, in het kader van de ‘Dag van de Rechten van het Kind’ hebben het MEGA bedrag van €10.440,- opgeleverd voor ons project ‘Watoto kwanza ~ Children first’. Wat een fantastische prestatie van alle kinderen, leraren, overig personeel, management, ouders en alle anderen die de kinderen hebben gesteund en gesponsord. We zijn sprakeloos en dankbaar voor deze meer dan onverwachte opbrengst. Een MEGA pluim voor iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd, op welke wijze dan ook!

Van elke school mocht een vertegenwoordiging van enkele kinderen naar de uitreiking komen en één kind daarvan mocht in het kort vertellen hoe zij de sponsorloop op hun school vormgegeven en ervaren hebben. Onze penningmeester Natasja was er bij aanwezig en was sprakeloos. Natasja: "De onthulling van het bedrag was ontzettend leuk! Veel kindjes die trots vertelden wat ze allemaal gedaan hebben. Het bedrag heeft mij totaal overrompeld...." En het heeft ons allemaal overrompeld. Wat een MEGA prestatie.

Watoto kwanza
Watoto kwanza, is Swahili voor ‘Kinderen eerst’, oftewel: het belang van het kind voorop. In dit geval het kind uit een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: kinderen die (onnodig) opgroeien in een weeshuis. Ruim 60 jaar onderzoek toont aan dat opgroeien in een weeshuis (institutionalisering) schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich beter in een gezinsomgeving. Veel kinderen die zijn opgegroeid in een weeshuis/kindertehuis/instituut hebben moeite zich uiteindelijk als volwassene zelfstandig te handhaven in de samenleving.

80% heeft nog een ouder
Daarnaast wordt geschat dat 80% van de kinderen die opgroeien in een weeshuis (wereldwijd), nog minstens één levende ouder heeft. De term weeshuis is dan ook misleidend. Want zo lijkt het alsof deze kinderen geen familie hebben die voor ze kunnen zorgen. Dat is vaak wel zo, als ze maarde juiste ondersteuning hebben. Wij zetten ons dan ook in om het probleem, meestal armoede, uit het gezin te halen, en niet het kind.

Met ons project ‘Watoto kwanza’ vestigen we de aandacht op het feit dat een kind het beste opgroeit in een (veilige) gezinssituatie. Wij hopen hiermee een omslag te realiseren van het institutionaliseren naar een gezinsgerichte aanpak: van Tehuis naar Thuis.
Het opgroeien in een gezinsomgeving vindt zijn basis in ‘het Verdrag inzake de Rechten van het Kind’: “Erkennende dat het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip.”

Daarnaast heeft op 18 december 2019, voor de eerste keer ooit, de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) (UNGA - United Nations General Assembly) er bij haar lidstaten op aan gedrongen over te stappen van residentiële zorg naar het investeren in gezinsversterking om gezinnen bij elkaar te houden. De UNGA heeft een resolutie aangenomen met betrekking tot het ‘Verdrag van de Rechten van het Kind’. Een belangrijke mijlpaal in het wereldwijd beëindigen van de institutionele zorg voor kinderen. Door deze resolutie aan te nemen, zijn alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties voor het eerst in de geschiedenis overeengekomen dat weeshuizen schadelijk zijn voor kinderen en wordt erkend dat de overgrote meerderheid van de kinderen in weeshuizen een familie heeft, dat kinderen herenigd worden of ondersteund worden om bij hun familie te blijven. Waar dat niet mogelijk is, zegt de resolutie dat overheden zich moeten committeren aan hoogwaardige, gezins- en gemeenschapsgerichte alternatieve zorg voor kinderen.

Lees hier meer over deze Resolutie.

Historie Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Op 20 november 1989 aanvaardde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het ‘Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ oftewel het ‘Kinderrechtenverdrag’. Sindsdien is er wereldwijd veel bereikt voor kinderen, zoals op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. In Nederland trad dit verdrag in 1995 in werking en in Tanzania in 1991.

Helaas is de realiteit dat er overal ter wereld nog kinderen zijn die onvoldoende baat hebben bij het Kinderrechtenverdrag. Het is een opdracht aan iedereen in de samenleving. Niet alleen aan overheden, maar ook aan ouders, onderwijzers, jeugdhulpverleners, rechters, politie, advocaten, en aan kinderen en jongeren zelf. Ieder mens heeft de plicht om voor kinderen te zorgen. De jeugd is immers ons heden én onze toekomst.

Het Kinderrechtenverdrag erkent kinderen als mensen die rechten hebben. Tegelijkertijd schrijft het voor dat kinderen extra bescherming nodig hebben en mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond opgroeien in een liefdevolle omgeving. Daarom is dit thema zo belangrijk.

Gastlessen
In het kader van deze acties en de 'Dag van de Rechten van het Kind', heeft onze voorzitter Monique, samen met Fer Nijsen van s-e-p.nl (Special Events Productions) een filmpje gemaakt dat als gastles is gebruikt op de scholen van Stichting Eduquaat. Deze gastles leert de kinderen meer over hun rechten in het algemeen en het recht om in een gezin op te groeien in het bijzonder.

Als we allemaal een stapje zetten, komen we samen verder en dragen we gezamenlijk bij aan een betere toekomst voor kinderen over de hele wereld.

 

 

 

 

 

- English translation -

Mega result fundraise activities Eduquaat Foundation Weert

The sponsor run and various other activities of all the schools of the Eduquaat Foundation in Weert provided the MEGA amount of €10.440,- for our project 'Watoto kwanza, Children first'. What a mega job the children, teachers, staff, management and last but not least the parents accomplished.

Some children stood in front of the crowd and talked about their fundraise activities. Our treasurer Natasja was present at the event and was speechless. "The revelation of the amount was fun! Many children proudly talked about what they did. But the amount totally overwhelmed me ..."

Watoto kwanza
Watoto kwanza, Swahili is for "Children first", or "the interest of the child first". In this case the child from one of the most vulnerable groups in our society: children who grow up (unnecessarily) in an orphanage. More than 60 years of research shows that growing up in an orphanage (institutionalization) is harmful to cognitive, emotional and social development. Children develop better in a family environment. Many children who grew up in an orphanage / orphanage / institution have difficulty ultimately surviving as an adult in society.

80% have one parent
In addition, it is estimated that 80% of children growing up in an orphanage (worldwide) still have at least one living parent. The term orphanage is therefore misleading. Because it seems like these children don't have a family who can take care of them. That is often true, as long as they have the right support. We must therefore make every effort to remove the problem, usually poverty, from the family and not the child.

With our project Watoto kwanza we are therefore committed to drawing attention to the fact that a child grows best in a (safe) family situation. With this we hope to achieve a change from institutionalization to a family-oriented approach, "from home to home".
Growing up in a family environment is based on "the Convention on the Rights of the Child": "Recognizing that for the full and harmonious development of his or her personality, the child should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding. "

In addition, on December 18, 2019, for the first time ever, the UN General Assembly (UNGA) urged its member states to move from residential care to investing in family reinforcement to support families to hold together. The UNGA has adopted a resolution on the "Convention on the Rights of the Child", which is an important milestone in ending institutional care for children worldwide. By adopting the resolution, all 193 United Nations member states agreed for the first time in history that orphanages are harmful to children and it is recognized that the vast majority of children in orphanages have a family, that children are reunited or supported to stay with their family. Where that is not possible, the resolution says that governments must commit to high-quality, family and community-oriented alternative care for children.

Read more about this Resolution here.

Day of the Rights of the Child
Every year the schools of Eduquaat Foundation in Weert pay attention to the Day of the Rights of the Child and they organize actions for a good cause. Our foundation has been chosen as a charity for the 2019-2020 school year.

History Convention on the Rights of the Child
On November 20, 1989, the United Nations General Assembly accepted the 'Convention on the Rights of the Child'. Since then, much has been achieved worldwide for children, such as education and healthcare. This treaty was ratified in the Netherlands in 1995 and in Tanzania in 1991.

Unfortunately, the reality is that there are still children all over the world who do not benefit sufficiently from the Convention on the Rights of the Child. It is an assignment for everyone in society. Not only to governments, but also to parents, teachers, youth workers, judges, police, lawyers, and to children and young people themselves. Every person has a duty to care for children. After all, children are our present and our future.

The Convention on the Rights of the Child recognizes children as people who have rights and it requires that children need extra protection and opportunities to develop. Together we can ensure that children grow up safely and healty in a loving environment.

18 december 2019 – UN call: end orphanages | stop weeshuizen

©UN Photo/Manuel Elias

~ Dutch translation below ~

On December 18 2019, for the first time ever, the UN General Assembly urges member States to transition away from residential care and invest in family strengthening to keep families together.

Each year, the United Nations General Assembly (UNGA) makes important decisions affecting the lives of people around the world. Its resolutions recommend a course of action for all United Nations Member States on a wide array of topics from human rights to education, development, climate, violence against children, and peace and security, among others. One of these resolutions addresses children’s rights. The 2019 UN General Assembly Resolution on the Rights of the Child focused on the theme of children without parental care, offering an important opportunity to: place children without parental care on the global agenda, review progress made in preventing unnecessary family-child separation and providing appropriate alternative care, and recommend specific actions to strengthen care reforms globally.

The UN General Assembly in New York adopted a Resolution on the Rights of The Child that signifies a major milestone in ending the institutional care of children globally. By adopting the Resolution, all of the 193 member states of the United Nations have agreed, for the first time in history, that orphanages harm children and, recognising that the vast majority of children in orphanages have living family, all children should be reunited with or supported to remain with their families. Where that’s not possible, the Resolution says that governments should commit to provide high-quality, family and community-based alternative care for children.

We share some of the articles with you that are important regarding our 'Watoto Kwanza, Children First' awareness raising project:

Article 22
“(…) recognizing that every effort should be directed to enabling children to remain in or swiftly return to the care of their parents or, when appropriate, other close family members and that, where alternative care is necessary, family and community-based care should be promoted over placement in institutions;”

Article 26
“Notes that children without parental care are more likely than their peers to experience human rights violations, such as exclusion, violence, abuse, neglect and exploitation, and in this regard expresses deep concern on the potential harm of institutionalization and institutional care to children’s growth and development;”

Article 27
"Recognizes that many children living without parental care have families, including at least one parent alive and/or relatives, and in this regard encourages actions to achieve family reunification unless it is not in the best interests of the child;"

Article 28
"Stresses that no child should be forced to give up family connections in order to escape poverty, or to receive care, comprehensive, timely and quality health services or education, or because they are in contact with the law;"

Article 30
"Also recognizes that financial and material poverty, or conditions directly and uniquely imputable to such poverty, should never be the only justification for the removal of a child from the care of his or her parents or primary caregivers and legal guardians, for receiving a child into alternative care or for preventing his or her reintegration, but should be seen as a signal for the need to provide appropriate support to their family, benefiting the child directly;"

Read the UNGA 2019 Resolution on the Rights of the Child! See specifics in pages 13-19.

Global Coalition and Key Recommendations
A global coalition of 256 organisations (of which we and our Tanzanian partner COCODA are two of them), networks, and agencies working at national, regional and international levels on children's care worked together to propose to Member States a set of Key Recommendations to be included in the 2019 United Nations General Assembly (UNGA) Resolution on the Rights of the Child to address key challenges and opportunities in implementing the rights of children without parental care. The Key Recommendations underlined commitments made by UN Member States and suggested measures and actions needed to move their implementation forward.

The Key Recommendations are available in Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish below. Please note that the English is the original version.
Click here to read the Key Recommendations.

10th Anniversary ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’
The Resolution, which comes on the 10th anniversary of the Guidelines for the Alternative Care of Children and the 30th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child, contains a number of groundbreaking commitments:

  • Over 80% of children in orphanages are not orphans, but have a living parent, and the UN General Assembly has recognised the critical need to invest to keep families together. The Resolution urges member states to adopt and enforce policies, services and programmes and direct budget towards supporting families and tackle the issues that cause them to be vulnerable in the first place.
  • For those children who cannot live with their own family, or have no biological family, the Resolution urges states to make available a range of high quality, accessible and disability-inclusive alternative care options, in line with the UN’s own Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and taking into account the UN Guidelines for the Alternative Care of Children.
  • For the first time ever, the UN General Assembly has recognised that volunteering in orphanages, including short visits by tourists, can encourage the existence of institutional care and lead to children being actively recruited to orphanages. The Resolution calls on states to combat the trafficking and exploitation of children in care facilities, and to take appropriate measures to prevent and address the harms related to orphanage volunteering and tourism.
  • The Resolution reaffirms states’ responsibility to protect the human rights of children in alternative care, including by protecting them against all forms of violence and abuse in all care settings.
  • There are an estimated 8 million children living in orphanages across the world, but the true total is not known because children living outside families are often left out of national statistical data. The UN General Assembly has, for the first time, recognised this dire global data gap and has called on states to improve data collection, information management and reporting systems.

The UN Resolution on the Rights of the Child is an annual statement by all the countries of the United Nations and each year it highlights a different aspect of Child Rights.

Hope and Homes for Children and Better Care Network played a leading role in a coalition of over 250 child protection organisations (we were one of them) that developed the recommendations to share with governments and their negotiators over many months. Although UN General Assembly resolutions are political rather than legally binding documents, this resolution is an important demonstration of all of the global commitment to supporting children without parental care. With this new consensus language, children’s advocates like us can approach UN member states to welcome the commitments they have made in this resolution and hold them to account.

Mark Waddington, CEO of Hope and Homes for Children commented: “The adoption of the Resolution at the UN General Assembly underlines what we’ve known for a long time, that children never belong in orphanages, they always belong in a family. The fact that all 193 member states of the UN, the vast majority of the world’s countries, have made this public declaration shows that orphanages are now widely recognised as an unacceptable way to care for children.

The Resolution is a significant step towards protecting children, supporting families and fulfilling our vision of a world where no children suffer institutional care, but there is much work to be done to ensure that states follow through on their commitment. Our work continues with Governments, partners and communities to keep families together, reunite families, build new families and end orphanages.”

©UN Photo/Manuel Elias

~ Dutch Translation ~

VN roept op tot het einde van het weeshuis tijdperk!

Op 18 december 2019, voor de eerste keer ooit, dringt de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) (UNGA - United Nations General Assembly) haar lidstaten op over te stappen van residentiële zorg naar het investeren in gezinsversterking om gezinnen bij elkaar te houden.

Elk jaar neemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) belangrijke beslissingen die het leven van mensen over de hele wereld beïnvloeden. In zijn resoluties wordt een actie voor alle lidstaten van de Verenigde Naties aanbevolen over een breed scala van onderwerpen, van mensenrechten tot onderwijs, ontwikkeling, klimaat, geweld tegen kinderen, en vrede en veiligheid, onder andere. Een van deze resoluties gaat over kinderrechten. De resolutie van de Algemene Vergadering van de VN over de rechten van het kind van 2019 concentreerde zich op het thema 'kinderen zonder ouderlijke zorg' en bood een belangrijke mogelijkheid om: kinderen zonder ouderlijke zorg op de wereldagenda te plaatsen, de geboekte vooruitgang te evalueren bij het voorkomen van onnodige scheiding tussen gezin en kind en het bieden van passende alternatieve zorg en bevelen specifieke acties aan om zorghervormingen wereldwijd te versterken.

De Algemene Vergadering van de VN in New York heeft een resolutie aangenomen met betrekking tot het ‘Verdrag van de Rechten van het Kind’ die een belangrijke mijlpaal is in het wereldwijd beëindigen van de institutionele zorg voor kinderen. Door de resolutie aan te nemen, zijn alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties voor het eerst in de geschiedenis overeengekomen dat weeshuizen schadelijk zijn voor kinderen en wordt erkend dat de overgrote meerderheid van de kinderen in weeshuizen een familie heeft, dat kinderen herenigd worden of ondersteund worden om bij hun familie te blijven. Waar dat niet mogelijk is, zegt de resolutie dat overheden zich moeten committeren aan hoogwaardige, gezins- en gemeenschapsgerichte alternatieve zorg voor kinderen.

Dit staat te lezen in de ‘Resolution on the Rights of The Child’. Zie details op pagina 13-19.

Hieronder benoemen we enkele artikelen die belangrijk zijn in onze bewustwordingsproject 'Watoto Kwanza, Children First', het belang van het kind voorop:

Artikel 22
“(…) Erkent dat alles in het werk moet worden gesteld om kinderen in staat te stellen of snel terug te keren naar de zorg van hun ouders of, in voorkomend geval, andere naaste familieleden en dat, waar alternatieve zorg nodig is, gezins- en gemeenschapszorg moet worden bevorderd door plaatsing in instellingen. "

Artikel 26
“Merkt op dat kinderen zonder ouderlijke zorg meer kans hebben dan hun leeftijdsgenoten om mensenrechtenschendingen te ervaren, zoals uitsluiting, geweld, misbruik, verwaarlozing en uitbuiting, en spreekt in dit verband diepe bezorgdheid uit over de mogelijke schade van institutionalisering en institutionele zorg voor de groei van kinderen en ontwikkeling."

Artikel 27
"Erkent dat veel kinderen die zonder ouderlijke zorg leven gezinnen hebben, ten minste één ouder en/of familieleden heeft, en moedigt in dit verband acties aan om gezinshereniging te bereiken, tenzij dit niet in het belang van het kind is;"

Artikel 28
"Benadrukt dat geen enkel kind moet worden gedwongen familiebanden op te geven om aan armoede te ontsnappen, of zorg, uitgebreide, tijdige en hoogwaardige gezondheidsdiensten of onderwijs te ontvangen, of omdat zij in contact staan met de wet;"

Artikel 30
"Onderkent ook dat financiële en materiële armoede, of omstandigheden die rechtstreeks en op unieke wijze aan dergelijke armoede kunnen worden toegeschreven, nooit de enige rechtvaardiging mag zijn voor de verwijdering van een kind uit de zorg van zijn of haar ouders of primaire verzorgers en wettelijke voogden, voor het ontvangen van een kind in alternatieve zorg of om zijn of haar reïntegratie te voorkomen, maar moet worden gezien als een signaal voor de noodzaak om passende ondersteuning te bieden aan hun gezin, waar het kind rechtstreeks van profiteert;"

Wereldwijde coalitie en aanbevelingen
Een wereldwijde coalitie van 256 organisaties (waar wij en onze Tanzaniaanse partner COCODA er twee van zijn), netwerken en agentschappen die op nationaal, regionaal en internationaal niveau actief op het gebid van kinderbescherming, werkten samen om de lidstaten een aantal belangrijke aanbevelingen voor te stellen die in de Algemene Verenigde Naties van 2019 zouden worden opgenomen.

Klik hier om de aanbevelingen te lezen. De aanbevelingen zijn beschikbaar in het Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans. Let op: de Engels versie is de originele versie.

10e verjaardag ‘Richtlijnen voor de Alternatieve zorg voor kinderen’
De resolutie, die op de 10e verjaardag van de Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen en de 30e verjaardag van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind komt, bevat een aantal baanbrekende verplichtingen:

  • Meer dan 80% van de kinderen in weeshuizen hebben nog een levende ouder, en de Algemene Vergadering van de VN heeft de cruciale noodzaak erkend om te investeren om gezinnen bij elkaar te houden. De resolutie dringt er bij de lidstaten op aan beleid, diensten en programma's vast te stellen en te handhaven en de begroting te richten op de ondersteuning van gezinnen en de problemen aan te pakken die hen in de eerste plaats kwetsbaar maken.
  • Voor die kinderen die niet met hun eigen gezin kunnen leven, of geen biologisch gezin hebben, dringt de resolutie er bij staten op aan om een ​​reeks hoogwaardige, toegankelijke en handicap-inclusieve alternatieve zorgopties beschikbaar te stellen, in overeenstemming met het eigen VN-Verdrag inzake de Rechten van het kind, het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en rekening houdend met de VN-richtlijnen voor de alternatieve zorg voor kinderen.
  • Voor het eerst heeft de Algemene Vergadering van de VN erkend dat vrijwilligerswerk in weeshuizen, inclusief korte bezoeken door toeristen, het bestaan ​​van institutionele zorg kan aanmoedigen en ertoe kan leiden dat kinderen actief worden gerekruteerd naar weeshuizen. De resolutie roept staten op om de handel in en uitbuiting van kinderen in zorginstellingen te bestrijden en passende maatregelen te nemen om de schade aan vrijwilligerswerk en toerisme voor weeshuizen te voorkomen en aan te pakken.
  • De resolutie bevestigt opnieuw de verantwoordelijkheid van staten om de mensenrechten van kinderen in alternatieve zorg te beschermen, inclusief door hen te beschermen tegen alle vormen van geweld en misbruik in alle zorgomgevingen.
  • Er wonen naar schatting 8 miljoen kinderen in weeshuizen over de hele wereld, maar het werkelijke totaal is niet bekend omdat kinderen die buiten gezinnen wonen vaak buiten de nationale statistische gegevens blijven. De Algemene Vergadering van de VN heeft voor het eerst deze enorme wereldwijde gegevenskloof erkend en staten opgeroepen om gegevensverzameling, informatiebeheer en rapportagesystemen te verbeteren.

We zijn er nog lang niet, maar de aanname van deze resolutie helpt ons wel verder in onze campagne met betrekking tot de bewustwording dan kinderen een gezin verdienen, geen weeshuis. Watoto Kwanza, Children First, het belang van het kind voorop!

8 november 2019 – Acties Stichting Eduquaat voor Watoto kwanza

 

Ieder jaar besteden de scholen van Stichting Eduquaat in Weert aandacht aan de Dag van de Rechten van het Kind en organiseren zij acties voor een goed doel. De opbrengst van dit schooljaar (2019-2020) gaat naar onze stichting.

Watoto Kwanza
Hiermee steunt Stichting Eduquaat ons project Watoto Kwanza, Swahili voor ‘Kinderen eerst’, oftewel: ‘het belang van het kind voorop’. In dit geval het kind uit een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: kinderen die (onnodig) opgroeien in een weeshuis.

80% heeft nog een ouder
Geschat wordt dat 80% van de kinderen die opgroeien in een weeshuis (wereldwijd), nog minstens één levende ouder heeft. De term weeshuis is dan ook misleidend. Want zo lijkt het alsof deze kinderen geen familie hebben die voor ze kan zorgen. Dat is vaak wel zo, als ze maarde juiste ondersteuning hebben. Wij moeten ons dan ook inzetten om het probleem, meestal armoede, uit het gezin te halen, en niet het kind.

Opgroeien in een instituut is schadelijk
Daarnaast toont ruim 60 jaar internationaal onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis (institutionalisering) schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich beter in een gezinsomgeving. Veel kinderen die zijn opgegroeid in een kindertehuis hebben moeite zich uiteindelijk als volwassene zelfstandig te handhaven in de samenleving.

Met ons project Watoto kwanza zetten wij ons dan ook in om onder de aandacht te brengen dat een kind het beste opgroeit in een (veilige) gezinssituatie. Wij hopen hiermee een omslag te realiseren van het institutionaliseren naar een gezinsgerichte aanpak, ‘van Tehuis naar Thuis’.
Het opgroeien in een gezinsomgeving vindt zijn basis in ‘het Verdrag inzake de Rechten van het Kind’: “Erkennende dat het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip.”

Historie Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Op 20 november 1989 aanvaardde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het ‘Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ oftewel het ‘Kinderrechtenverdrag’. Sindsdien is er wereldwijd veel bereikt voor kinderen, zoals op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. In Nederland trad dit verdrag in 1995 in werking.

Helaas is de realiteit dat er overal ter wereld nog kinderen zijn die onvoldoende baat hebben bij het Kinderrechtenverdrag. Het is een opdracht aan iedereen in de samenleving. Niet alleen aan overheden, maar ook aan ouders, onderwijzers, jeugdhulpverleners, rechters, politie, advocaten, en aan kinderen en jongeren zelf. Ieder mens heeft de plicht om voor kinderen te zorgen. De jeugd is immers ons heden én onze toekomst.

Het Kinderrechtenverdrag erkent kinderen als mensen die rechten hebben. Tegelijkertijd schrijft het voor dat kinderen extra bescherming nodig hebben en mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond opgroeien in een liefdevolle omgeving. Daarom is dit thema zo belangrijk.

Gastlessen
Daarom heeft onze voorzitter Monique, samen met Fer Nijsen van s-e-p.nl (Special Events Productions) een filmpje gemaakt dat als gastles wordt gebruikt op de scholen van Stichting Eduquaat. Deze gastles leert de kinderen meer over hun rechten in het algemeen en het recht om in een gezin op te groeien in het bijzonder.

Als we allemaal een stapje zetten, komen we samen verder en dragen we gezamenlijk bij aan een betere toekomst voor kinderen over de hele wereld.