‘Kinderen zonder THUIS’ nu ook in het Engels

~ English translation below ~

16 november 2021

Op 9 oktober 2021 is de herziene versie van het boekje 'Kinderen zonder THUIS' gelanceerd waarin onze voorzitter Monique Derrez het voorwoord heeft mogen schrijven.

Miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden kunnen tijdelijk of langdurig niet thuis wonen. Soms omdat hun ouders zijn overleden of omdat de problemen thuis te groot zijn. Soms omdat ze zijn weggelopen of van hun familie gescheiden door oorlogen, rampen of kinderhandelaren. Het lot van deze kwetsbare kinderen gaat veel mensen aan het hart. Ze starten een project, doen vrijwilligerswerk met kinderen of ondersteunen een weeshuis.

Voor hen is Kinderen zonder ‘THUIS’ bedoeld. Hoe kun je kinderen zonder veilig thuis het beste helpen? Wat moet je weten over weeskinderen in ontwikkelingslanden? Waarom is opvang in gezinnen meestal beter dan opvang in een tehuis? Waar moet je aan denken wanneer je vrijwilligerswerk in een kinderhuis wilt doen?

Deze vragen worden beantwoord in korte hoofdstukken met voorbeelden uit de praktijk. Het uitgangspunt is dat elk kind het recht heeft om op te groeien in een liefdevol gezin. Hulp zou zich in de eerste plaats moeten richten op steun aan gezinnen en pas in de laatste plaats op opvang in tehuizen.

Kinderen zonder ‘THUIS’ is een uitgave van het Better Care Network Netherlands. Deze volledig herziene versie bevat de laatste wetenschappelijke inzichten en nieuwe voorbeelden uit de praktijk. Het boekje is hier te downloaden. Of gratis te bestellen (alleen voor Nederland) door een email te sturen met uw adresgegevens naar info@bettercarenetwork.nl. Er is nu ook een digitale Engelse vertaling van het boekje beschikbaar. Het boekje is hier GRATIS te downloaden.


~ English ~

New edition booklet 'Children without a HOME'

16 November 2021

On 9 October 2021, the revised version of the Dutch booklet 'Kinderen zonder THUIS' (Children without a HOME) was launched. The preface for this update is written by our own chaiman Monique Derrez.

Millions of children around the world cannot live at home, temporarily or for a long time. Sometimes because their parents have died or because the problems at home are too great. Sometimes because they have run away or been separated from their families by wars, disasters or child traffickers. The fate of these vulnerable children is a concern to many people. They want to help and start a project, do volunteer work with children or support an orphanage.

For them, this booklet 'Children without a HOME' is written. How can you best help children who have no safe home? What should you know about orphans in developing countries? Why is care in families usually better than care in an orphanage? What should you consider when you want to volunteer in a children's home?

These questions are answered in short chapters with real-life examples. The premise is that every child has the right to grow up in a loving family. Aid should focus in the first place on support for families and only in the last place on care in homes.

'Children without a HOME' is a publication of the Better Care Network Netherlands. This completely revised version contains the latest scientific insights and new practical examples.

The Dutch version of the booklet can be downloaded here. Or can be ordered for free (only for the Netherlands) by sending an email with your address details to info@bettercarenetwork.nl.
The English version/translation of the booklet ican be downloaded for FREE here.

Reageren is niet mogelijk