Posts in Category: Geen categorie

Onderzoek weeshuistoerisme

~ English translation below ~

September 2021

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een onderzoek laten uitvoeren naar omvang vrijwilligersreizen vanuit Nederland naar residentiële zorginstellingen voor kinderen, zoals weeshuizen. Dit onderzoek, uitgevoerd door de Radboud Universiteit, Bureau Beke en Ecorys, is samen met de kabinetsreactie verschenen in jan. 2021. Wij hebben het ruim 70 pagina's tellende onderzoeksrapport voor je samengevat in een kort filmpje.

Eén van de hoofdconclusies is dat Nederlandse particuliere initiatieven (de zogenaamde kleine goede doelen) een belangrijke rol spelen in het oprichten of ondersteunen van residentiële zorginstellingen voor kinderen, zoals weeshuizen. Vrijwilligersreizen houden residentiële instellingen voor kinderen onnodig in stand en kunnen indirect zelfs leiden tot een aanbod van kinderen (die niet in alle gevallen wees zijn).

Het rapport geeft ons als sector als particuliere initiatieven sector genoeg stof tot nadenken, en de overheid ook. Hoog tijd voor beide om die handschoen op te pakken.


 

~ English ~

Research orphanage tourism

The Dutch Ministry of Foreign Affairs has commissioned a study into the extent of volunteer trips from the Netherlands to residential care institutions for children, such as orphanages. This research was conducted by Radboud University, Bureau Beke and Ecorys and released in Jan. 2021.

One of the main conclusions is that Dutch private initiatives (so-called small charities) play an important role in establishing or supporting residential care institutions for children, such as orphanages. Volunteer trips unnecessarily perpetuate residential institutions for children and can indirectly even lead to an offer of children (who are not in all cases orphaned).

The report gives us as a sector as a private sector plenty of food for thought, and so does the government. High time for both to pick up that gauntlet.

We have summarized the more than 70-page research report for you in a short video (in Dutch).

41 Nederlandse stichtingen pleiten voor alternatief weeshuizen

1 september 2021

Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis. Om dat in Nederland onder de aandacht te brengen is onze voorzitter Monique Derrez een beweging gestart: de Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily. Wat begon als een klein initiatief vanuit drie Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties eind 2019, is inmiddels uitgegroeid tot een beweging waaraan al 41 Nederlandse stichtingen deelnemen. 

Doel
De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen.

Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, als ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

Daarom roepen de ondertekenaars ook andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op zich ook in te zetten om dit belangrijke recht van kinderen te promoten. Bijvoorbeeld door met collega organisaties in gesprek te gaan over goede zorg voor kinderen zonder thuis. Kinderen verdienen een gezin, geen weeshuis.

Pledge ‘Stop Weeshuisstages’
De pledge #EveryChildAFamily is in navolging van de pledge #StopWeeshuisstages die Fontys Hogeschool Pedagogiek ondertekende in 2018. Hiermee gaf de hogeschool aan geen studenten meer stage te laten lopen in weeshuizen. De hechtingsproblematiek waar veel kinderen in weeshuizen mee kampen door wisselende opvoeders, wordt versterkt door het komen en gaan van stagiaires. En dus staat Fontys Hogeschool Pedagogiek niet meer toe dat stagiaires naar weeshuizen vertrekken.

Initiatiefnemers
Toen Monique het idee kreeg een pledge voor stichtingen op te zetten heeft ze de haalbaarheid getoetst bij twee andere stichtingen: Friendship Foundation (Sri Lanka) en Stahili Foundation (Kenia) en bij het Better Care Network Netherlands (BCNN). Allen waren enthousiast en gezamenlijk zijn ze verder aan de slag gegaan. Samen hebben ze het logo ontworpen en de pledge tekst opgesteld waarna actief andere stichtingen werden benaderd.

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Door samenwerking willen zij de hulp aan kinderen in het buitenland zonder goede ouderlijke zorg verbeteren. www.bettercarenetwork.nl


 

~ English translation ~


Children have the right to grow up in a family, not in an orphanage. With this in mind, 41 Dutch NGOs signed the Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily. The pledge was formally launced on 28 September 2019 in Nijkerk, the Netherlands, during the Wilde Ganzen-Partindag, the annual meeting day for organisations in The Netherlands who are active in the field of development cooperation. Our chairman Monique Derrez was the initiator of this pledge.

Purpose of the Pledge
The basis for a child's right to grow up in a family is enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the UN Guidelines on Alternative Care for Children.

Research shows that more than 80 percent of children worldwide who live in residential care institutions such as orphanages have at least one living parent and/or other family members. With the right support, close relatives and family members could in principle take care of a child who would otherwise grow up in an institution. In addition, over 60 years of research show that growing up in an orphanage is harmful to children’s cognitive, emotional and social development. Children develop best in safe family environments.

The signatories of this pledge call on other NGOs, companies, churches and schools to promote the rights of children by, for example, talking to fellow organizations about the advantages of family-based care. Children deserve families, not orphanages.

The #Stopweeshuisstages pledge
The pledge #EveryChildAFamily follows on from the pledge #StopWeeshuisstages (‘Stop orphanage internships’) that was signed by Fontys Pedagogical University, Tilburg, in 2018. With this commitment, the university pledged that students would no longer undertake internships in orphanages. The attachment problems that many children in orphanages experience due to changing caregivers are exacerbated by the coming and going of trainees. As a result, Fontys University no longer allows its trainees to go to orphanages.

Initiators
When Monique got the idea of this pledge, first she tested the feasibility with two other foundations: Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenya) and with Better Care Network Netherlands (BCNN). All were enthusiastic and together they moved forward. Together they designed the logo and prepared the pledge text. After that they actively approached other Dutch NGOs.

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is a network of organizations and individuals who are actively involved with children without parental care. Through cooperation, they want to improve the assistance to children abroad without adequate parental care.

30 augustus 2021 – Podcast over zorg voor kwetsbare kinderen wereldwijd

~ English translation below ~

Deze Radio El Mundo podcast gaat over de actuele ontwikkelingen die belangrijk zijn voor particuliere initiatieven in Nederland die werken met kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. Op 21 augustus jl. sprak onze voorzitter Monique Derrez, samen met Patricia Nieuwenhuizen, coördinator van het Better Care Network Netherlands, met podcastmakers Menno van der Geugten en Ton ten Dam van Radio El Mundo. Ze spraken over de ontwikkelingen m.b.t. gezinsgerichte zorg wereldwijd, de Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily, het onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar vrijwilligersreizen naar projecten met kinderen en de relatie met particuliere initiatieven in Nederland.

De podcast is hier te beluisteren maar ook via diverse podcastplatforms zoals SoundCloud en Spotify. Maar ook via de website van KleineGoedeDoelen.nl

De Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily
De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen.

Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, als ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

Met het ondertekenen van de pledge beloven de organisaties kinderen in gezinnen te ondersteunen en niet in instituten*.
Samen roepen de ondertekenaars ook andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op zich ook in te zetten om dit belangrijke recht van kinderen te promoten. Bijvoorbeeld door met collega organisaties in gesprek te gaan over goede zorg voor kinderen zonder thuis. Kinderen verdienen een gezin, geen weeshuis.

Deelnemers
Op dit moment hebben zo'n 40 Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties de pledge ondertekend.

 

* We refereren naar het woord 'institutiuut' zoals benoemd in de ‘UN Guidelines for the Alternative Care of Children’, pagina 5 - Art. 23

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Door samenwerking willen zij de hulp aan kinderen in het buitenland zonder goede ouderlijke zorg verbeteren. www.bettercarenetwork.nl


 

~ English translation ~

This Radio El Mundo podcast (only in Dutch) is about current developments which are important for private initiatives in the Netherlands that work with vulnerable children in developing countries. On August 21, our chairman Monique Derrez, together with Patricia Nieuwenhuizen, coordinator Better Care Network Netherlands, spoke with podcast makers Menno van der Geugten and Ton ten Dam. They talked about the developments in family-oriented care worldwide, the Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily, the research by the Ministry of Foreign Affairs into volunteer trips to projects with children and the relationship with private initiatives in the Netherlands.

The podcast can be listened to via various podcast platforms, such as SoundCloud.

Purpose of the Pledge
The basis for a child's right to grow up in a family is enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the UN Guidelines on Alternative Care for Children.

Research shows that more than 80 percent of children worldwide who live in residential care institutions such as orphanages have at least one living parent and/or other family members. With the right support, close relatives and family members could in principle take care of a child who would otherwise grow up in an institution. In addition, over 60 years of research show that growing up in an orphanage is harmful to children’s cognitive, emotional and social development. Children develop best in safe family environments.

By signing the pledge, the NGO's pledge to support children in families, not in institutions. Together the signatories call on other NGOs, companies, churches and schools to promote the rights of children by, for example, talking to fellow organizations about the advantages of family-based care. Children deserve families, not orphanages.

Signatories
Already 39 NGOs signed the pledge.

 

* We refer to the word 'institution' as mentioned in the ‘UN Guidelines for the Alternative Care of Children’, page 5 - Art. 23

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is a network of organizations and individuals who are actively involved with children without parental care. Through cooperation, they want to improve the assistance to children abroad without adequate parental care.

4 juli 2021 – Volop in de media

Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis. En dat proberen we op diverse manieren onder de aandacht te brengen. De laatste tijd wordt ons verhaal opgepakt in de media.

ONS TEGENGELUID
Onlangs was er een actie van stichting Share Humanity om geld in te zamelen voor de bouw van een weeshuis in Gambia.
Veel BN'ers deelden de oproep om te doneren of doneerden zelf. Onder andere Monica Geuze, Ali B., Rico Verhoeven en Yolanthe Cabau.
Alle goede bedoelingen ten spijt, een nieuw weeshuis opzetten is geen goed idee, vandaar ons tegengeluid in het AD.nl (dd 1 juni 2021).
Klik hier om naar het artikel online te gaan, waar we allemaal met naam vermeld staan.
RADIO INTERVIEW BIJ L1
Dinsdag 1 juni 2021 gaf onze voorzitter Monique Derrez een interview bij de Limburgse Radio en TV zender L1 tijdens het radioprogramma 'L1 Vandaag'.
Aanleiding voor dit interview was de actie van stichting Shared Humanity, die geld inzamelt voor de bouw van een weeshuis voor 200 kinderen in Gambia. Klik hier om naar het interview op ons YouTube kanaal te gaan.
ONZE LEF OM TE VERANDEREN IN 'VIA WEERT'
Lees meer over welke ommezwaai we hebben durven maken in het interview van Arjanne van Voorst met onze bestuursleden Ralf Driessens en Monique Derrez in VIA Weert. Klik hier.

Doel
De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen.

Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, als ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

Kinderen verdienen een gezin, geen weeshuis.

18 februari 2021 – 29 Nederlandse stichtingen pleiten voor alternatief weeshuizen

Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis. De pledge Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily begon als een klein initiatief vanuit drie Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties, maar is inmiddels uitgegroeid tot een beweging waaraan 29 Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties deelnemen. Onze voorzitter Monique Derrez was de initiatiefnemer van deze pledge.

Doel
De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen.

Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, als ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

Daarom roepen de ondertekenaars ook andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op zich ook in te zetten om dit belangrijke recht van kinderen te promoten. Bijvoorbeeld door met collega organisaties in gesprek te gaan over goede zorg voor kinderen zonder thuis. Kinderen verdienen een gezin, geen weeshuis.

Pledge ‘Stop Weeshuisstages’
De pledge #EveryChildAFamily is in navolging van de pledge #StopWeeshuisstages die Fontys Hogeschool Pedagogiek ondertekende in 2018. Hiermee gaf de hogeschool aan geen studenten meer stage te laten lopen in weeshuizen. De hechtingsproblematiek waar veel kinderen in weeshuizen mee kampen door wisselende opvoeders, wordt versterkt door het komen en gaan van stagiaires. En dus staat Fontys Hogeschool Pedagogiek niet meer toe dat stagiaires naar weeshuizen vertrekken.

Initiatiefnemers
Toen Monique het idee kreeg is ze de haalbaarheid gaan toetsen bij twee andere stichtingen: Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenia) en bij Better Care Network Netherlands (BCNN). Allen waren enthousiast en gezamenlijk zijn ze verder aan de slag gegaan. Samen hebben ze het logo ontworpen en de pledge tekst opgesteld.

Deelnemers
Daarna zijn ze actief stichtingen gaan benaderen. Op dit moment hebben 29 Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties de pledge ondertekend.

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Door samenwerking willen zij de hulp aan kinderen in het buitenland zonder goede ouderlijke zorg verbeteren. www.bettercarenetwork.nl


 

~ English translation ~


Children have the right to grow up in a family, not in an orphanage. With this in mind, 29 Dutch NGOs who support the right of children to grow up in families and not orphanages, signed the new pledge #EveryChildAFamily. The pledge was formally launced on 28 September in Nijkerk, the Netherlands, during the Wilde Ganzen-Partindag, the annual meeting day for organisations in The Netherlands who are active in the field of development cooperation. Our chairman Monique Derrez was the initiator of this pledge.

Purpose of the Pledge
The basis for a child's right to grow up in a family is enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the UN Guidelines on Alternative Care for Children.

Research shows that more than 80 percent of children worldwide who live in residential care institutions such as orphanages have at least one living parent and/or other family members. With the right support, close relatives and family members could in principle take care of a child who would otherwise grow up in an institution. In addition, over 60 years of research show that growing up in an orphanage is harmful to children’s cognitive, emotional and social development. Children develop best in safe family environments.

The signatories of this pledge call on other NGOs, companies, churches and schools to promote the rights of children by, for example, talking to fellow organizations about the advantages of family-based care. Children deserve families, not orphanages.

The #Stopweeshuisstages pledge
The pledge #EveryChildAFamily follows on from the pledge #StopWeeshuisstages (‘Stop orphanage internships’) that was signed by Fontys Pedagogical University, Tilburg, in 2018. With this commitment, the university pledged that students would no longer undertake internships in orphanages. The attachment problems that many children in orphanages experience due to changing caregivers are exacerbated by the coming and going of trainees. As a result, Fontys University no longer allows its trainees to go to orphanages.

Initiators
When Monique got the idea of this pledge, first she tested the feasibility with two other foundations: Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenya) and with Better Care Network Netherlands (BCNN). All were enthusiastic and together they moved forward. Together they designed the logo and prepared the pledge text.

Other signatories
After that they actively approached other Dutch NGO’s, 29 other NGO’s now signed the pledge.

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is a network of organizations and individuals who are actively involved with children without parental care. Through cooperation, they want to improve the assistance to children abroad without adequate parental care.

30 september 2019 – Stichtingen staan op voor alternatief weeshuizen

Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis. Met dit als uitgangspunt ondertekenden twaalf Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties, waaronder wij als Stichting Peramiho, de pledge #EveryChildAFamily. Ze deden dit op 28 september in Nijkerk, tijdens de Wilde Ganzen-Partindag 2019, de jaarlijkse ontmoetingsdag voor iedereen actief in ontwikkelingssamenwerking. Onze voorzitter Monique Derrez was de initiatiefnemer van deze pledge.

Doel
De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen.

Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, als ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

Daarom roepen de ondertekenaars ook andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op zich ook in te zetten om dit belangrijke recht van kinderen te promoten. Bijvoorbeeld door met collega organisaties in gesprek te gaan over goede zorg voor kinderen zonder thuis. Kinderen verdienen een gezin, geen weeshuis.

Pledge ‘Stop Weeshuisstages’
De pledge #EveryChildAFamily is in navolging van de pledge #StopWeeshuisstages die Fontys Hogeschool Pedagogiek ondertekende in 2018. Hiermee gaf de hogeschool aan geen studenten meer stage te laten lopen in weeshuizen. De hechtingsproblematiek waar veel kinderen in weeshuizen mee kampen door wisselende opvoeders, wordt versterkt door het komen en gaan van stagiaires. En dus staat Fontys Hogeschool Pedagogiek niet meer toe dat stagiaires naar weeshuizen vertrekken.

Initiatiefnemers
Toen Monique het idee kreeg is ze de haalbaarheid gaan toetsen bij twee andere stichtingen: Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenia) en bij Better Care Network Netherlands (BCNN). Allen waren enthousiast en gezamenlijk zijn ze verder aan de slag gegaan. Samen hebben ze het logo ontworpen en de pledge tekst opgesteld.

Deelnemers
Daarna zijn ze actief stichtingen gaan benaderen. Uiteindelijk hebben nog negen stichtingen aangegeven de pledge te willen ondertekenen. De ondertekenaars zijn:

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Door samenwerking willen zij de hulp aan kinderen in het buitenland zonder goede ouderlijke zorg verbeteren. www.bettercarenetwork.nl


 

~ English translation ~


Children have the right to grow up in a family, not in an orphanage. With this in mind, twelve Dutch NGOs who support the right of children to grow up in families and not orphanages have come together to endorse the new pledge #EveryChildAFamily. The pledge was formally launced on 28 September in Nijkerk, the Netherlands, during the Wilde Ganzen-Partindag, the annual meeting day for organisations in The Netherlands who are active in the field of development cooperation. Our chairman Monique Derrez was the initiator of this pledge.

Purpose of the Pledge
The basis for a child's right to grow up in a family is enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the UN Guidelines on Alternative Care for Children.

Research shows that more than 80 percent of children worldwide who live in residential care institutions such as orphanages have at least one living parent and/or other family members. With the right support, close relatives and family members could in principle take care of a child who would otherwise grow up in an institution. In addition, over 60 years of research show that growing up in an orphanage is harmful to children’s cognitive, emotional and social development. Children develop best in safe family environments.

The signatories of this pledge call on other NGOs, companies, churches and schools to promote the rights of children by, for example, talking to fellow organizations about the advantages of family-based care. Children deserve families, not orphanages.

The #Stopweeshuisstages pledge
The pledge #EveryChildAFamily follows on from the pledge #StopWeeshuisstages (‘Stop orphanage internships’) that was signed by Fontys Pedagogical University, Tilburg, in 2018. With this commitment, the university pledged that students would no longer undertake internships in orphanages. The attachment problems that many children in orphanages experience due to changing caregivers are exacerbated by the coming and going of trainees. As a result, Fontys University no longer allows its trainees to go to orphanages.

Initiators
When Monique got the idea of this pledge, first she tested the feasibility with two other foundations: Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenya) and with Better Care Network Netherlands (BCNN). All were enthusiastic and together they moved forward. Together they designed the logo and prepared the pledge text.

Other signatories
After that they actively approached other Dutch NGO’s, nine other NGO’s indicated that they wanted to endorse the pledge. The signatories are:

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is a network of organizations and individuals who are actively involved with children without parental care. Through cooperation, they want to improve the assistance to children abroad without adequate parental care.