Berichten in categorie: Nieuws

30 juni 2022 – Jaarverslag 2021


Vanaf de oprichting in 2009 hebben we projecten ontwikkeld op basis van lokale behoeften. Gericht op de vraag wat mensen ter plaatse nodig hebben, en niet op basis van wat wij in Nederland denken dat zij nodig hebben. In het verleden hebben we waterputten, een kleuterschool en een operatiekamer mee gefinancierd. Tevens hebben we een bijdrage geleverd aan materialen en opleidingen die nodig waren op de projecten succesvol en duurzaam te laten zijn. Want hardware zonder software heeft geen zin.

Maar sinds 2018 hebben we een andere aanpak en die hebben we in 2021 voorgezet en uitgebreid. Vanaf 2009 ondersteunden we twee weeshuizen. En we dachten hiermee kwetsbare kinderen te helpen. Echter in augustus 2017 kregen we hierover een ander inzicht. Wij leerden toen dat er een veel betere manier is voor deze kinderen om in op te groeien: in een gezin.

Daarom hebben we in 2018 ons project ‘Watoto kwanza’ opgezet. Een project gericht op het vergroten van de bewustwording dat een kind zich het beste ontwikkelt in een (veilige) gezinssituatie. Hiermee willen we een omslag creëren van het institutio­nalisering van kinderen (onderbrengen in een weeshuis) naar een ‘Family Based Care’ model, een familiegerichte aanpak. Hoe we dit in 2021 hebben doorontwikkeld en de vele stappen die we daarin hebben gezet, beschrijven we in ons Jaarverslag 2021.

Via deze weg willen we je bedanken jouw inzet, op welke manier dan ook. Want zonder hulp realiseren wij geen projecten. We hopen dan ook in de toekomst weer op jouw steun te mogen rekenen. Asante sana, super bedankt!

Bestuur Dutch Tanzania Foundation

41 Nederlandse stichtingen pleiten voor alternatief weeshuizen

1 september 2021

Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis. Om dat in Nederland onder de aandacht te brengen is onze voorzitter Monique Derrez een beweging gestart: de Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily. Wat begon als een klein initiatief vanuit drie Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties eind 2019, is inmiddels uitgegroeid tot een beweging waaraan al 41 Nederlandse stichtingen deelnemen. 

Doel
De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen.

Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, als ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

Daarom roepen de ondertekenaars ook andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op zich ook in te zetten om dit belangrijke recht van kinderen te promoten. Bijvoorbeeld door met collega organisaties in gesprek te gaan over goede zorg voor kinderen zonder thuis. Kinderen verdienen een gezin, geen weeshuis.

Pledge ‘Stop Weeshuisstages’
De pledge #EveryChildAFamily is in navolging van de pledge #StopWeeshuisstages die Fontys Hogeschool Pedagogiek ondertekende in 2018. Hiermee gaf de hogeschool aan geen studenten meer stage te laten lopen in weeshuizen. De hechtingsproblematiek waar veel kinderen in weeshuizen mee kampen door wisselende opvoeders, wordt versterkt door het komen en gaan van stagiaires. En dus staat Fontys Hogeschool Pedagogiek niet meer toe dat stagiaires naar weeshuizen vertrekken.

Initiatiefnemers
Toen Monique het idee kreeg een pledge voor stichtingen op te zetten heeft ze de haalbaarheid getoetst bij twee andere stichtingen: Friendship Foundation (Sri Lanka) en Stahili Foundation (Kenia) en bij het Better Care Network Netherlands (BCNN). Allen waren enthousiast en gezamenlijk zijn ze verder aan de slag gegaan. Samen hebben ze het logo ontworpen en de pledge tekst opgesteld waarna actief andere stichtingen werden benaderd.

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Door samenwerking willen zij de hulp aan kinderen in het buitenland zonder goede ouderlijke zorg verbeteren. www.bettercarenetwork.nl


 

~ English translation ~


Children have the right to grow up in a family, not in an orphanage. With this in mind, 41 Dutch NGOs signed the Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily. The pledge was formally launced on 28 September 2019 in Nijkerk, the Netherlands, during the Wilde Ganzen-Partindag, the annual meeting day for organisations in The Netherlands who are active in the field of development cooperation. Our chairman Monique Derrez was the initiator of this pledge.

Purpose of the Pledge
The basis for a child's right to grow up in a family is enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the UN Guidelines on Alternative Care for Children.

Research shows that more than 80 percent of children worldwide who live in residential care institutions such as orphanages have at least one living parent and/or other family members. With the right support, close relatives and family members could in principle take care of a child who would otherwise grow up in an institution. In addition, over 60 years of research show that growing up in an orphanage is harmful to children’s cognitive, emotional and social development. Children develop best in safe family environments.

The signatories of this pledge call on other NGOs, companies, churches and schools to promote the rights of children by, for example, talking to fellow organizations about the advantages of family-based care. Children deserve families, not orphanages.

The #Stopweeshuisstages pledge
The pledge #EveryChildAFamily follows on from the pledge #StopWeeshuisstages (‘Stop orphanage internships’) that was signed by Fontys Pedagogical University, Tilburg, in 2018. With this commitment, the university pledged that students would no longer undertake internships in orphanages. The attachment problems that many children in orphanages experience due to changing caregivers are exacerbated by the coming and going of trainees. As a result, Fontys University no longer allows its trainees to go to orphanages.

Initiators
When Monique got the idea of this pledge, first she tested the feasibility with two other foundations: Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenya) and with Better Care Network Netherlands (BCNN). All were enthusiastic and together they moved forward. Together they designed the logo and prepared the pledge text. After that they actively approached other Dutch NGOs.

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is a network of organizations and individuals who are actively involved with children without parental care. Through cooperation, they want to improve the assistance to children abroad without adequate parental care.

30 augustus 2021 – Podcast over zorg voor kwetsbare kinderen wereldwijd

~ English translation below ~

Deze Radio El Mundo podcast gaat over de actuele ontwikkelingen die belangrijk zijn voor particuliere initiatieven in Nederland die werken met kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. Op 21 augustus jl. sprak onze voorzitter Monique Derrez, samen met Patricia Nieuwenhuizen, coördinator van het Better Care Network Netherlands, met podcastmakers Menno van der Geugten en Ton ten Dam van Radio El Mundo. Ze spraken over de ontwikkelingen m.b.t. gezinsgerichte zorg wereldwijd, de Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily, het onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar vrijwilligersreizen naar projecten met kinderen en de relatie met particuliere initiatieven in Nederland.

De podcast is hier te beluisteren maar ook via diverse podcastplatforms zoals SoundCloud en Spotify. Maar ook via de website van KleineGoedeDoelen.nl

De Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily
De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen.

Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, als ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

Met het ondertekenen van de pledge beloven de organisaties kinderen in gezinnen te ondersteunen en niet in instituten*.
Samen roepen de ondertekenaars ook andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op zich ook in te zetten om dit belangrijke recht van kinderen te promoten. Bijvoorbeeld door met collega organisaties in gesprek te gaan over goede zorg voor kinderen zonder thuis. Kinderen verdienen een gezin, geen weeshuis.

Deelnemers
Op dit moment hebben zo'n 40 Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties de pledge ondertekend.

 

* We refereren naar het woord 'institutiuut' zoals benoemd in de ‘UN Guidelines for the Alternative Care of Children’, pagina 5 - Art. 23

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Door samenwerking willen zij de hulp aan kinderen in het buitenland zonder goede ouderlijke zorg verbeteren. www.bettercarenetwork.nl


 

~ English translation ~

This Radio El Mundo podcast (only in Dutch) is about current developments which are important for private initiatives in the Netherlands that work with vulnerable children in developing countries. On August 21, our chairman Monique Derrez, together with Patricia Nieuwenhuizen, coordinator Better Care Network Netherlands, spoke with podcast makers Menno van der Geugten and Ton ten Dam. They talked about the developments in family-oriented care worldwide, the Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily, the research by the Ministry of Foreign Affairs into volunteer trips to projects with children and the relationship with private initiatives in the Netherlands.

The podcast can be listened to via various podcast platforms, such as SoundCloud.

Purpose of the Pledge
The basis for a child's right to grow up in a family is enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the UN Guidelines on Alternative Care for Children.

Research shows that more than 80 percent of children worldwide who live in residential care institutions such as orphanages have at least one living parent and/or other family members. With the right support, close relatives and family members could in principle take care of a child who would otherwise grow up in an institution. In addition, over 60 years of research show that growing up in an orphanage is harmful to children’s cognitive, emotional and social development. Children develop best in safe family environments.

By signing the pledge, the NGO's pledge to support children in families, not in institutions. Together the signatories call on other NGOs, companies, churches and schools to promote the rights of children by, for example, talking to fellow organizations about the advantages of family-based care. Children deserve families, not orphanages.

Signatories
Already 39 NGOs signed the pledge.

 

* We refer to the word 'institution' as mentioned in the ‘UN Guidelines for the Alternative Care of Children’, page 5 - Art. 23

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is a network of organizations and individuals who are actively involved with children without parental care. Through cooperation, they want to improve the assistance to children abroad without adequate parental care.

4 juli 2021 – Volop in de media

Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis. En dat proberen we op diverse manieren onder de aandacht te brengen. De laatste tijd wordt ons verhaal opgepakt in de media.

ONS TEGENGELUID
Onlangs was er een actie van stichting Share Humanity om geld in te zamelen voor de bouw van een weeshuis in Gambia.
Veel BN'ers deelden de oproep om te doneren of doneerden zelf. Onder andere Monica Geuze, Ali B., Rico Verhoeven en Yolanthe Cabau.
Alle goede bedoelingen ten spijt, een nieuw weeshuis opzetten is geen goed idee, vandaar ons tegengeluid in het AD.nl (dd 1 juni 2021).
Klik hier om naar het artikel online te gaan, waar we allemaal met naam vermeld staan.
RADIO INTERVIEW BIJ L1
Dinsdag 1 juni 2021 gaf onze voorzitter Monique Derrez een interview bij de Limburgse Radio en TV zender L1 tijdens het radioprogramma 'L1 Vandaag'.
Aanleiding voor dit interview was de actie van stichting Shared Humanity, die geld inzamelt voor de bouw van een weeshuis voor 200 kinderen in Gambia. Klik hier om naar het interview op ons YouTube kanaal te gaan.
ONZE LEF OM TE VERANDEREN IN 'VIA WEERT'
Lees meer over welke ommezwaai we hebben durven maken in het interview van Arjanne van Voorst met onze bestuursleden Ralf Driessens en Monique Derrez in VIA Weert. Klik hier.

Doel
De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen.

Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, als ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

Kinderen verdienen een gezin, geen weeshuis.

4 maart 2021 – Jaarverslag 2020


Vanaf de oprichting in 2009 hebben we projecten ontwikkeld op basis van lokale behoeften. Gericht op de vraag wat mensen ter plaatse nodig hebben, en niet op basis van wat wij in Nederland denken dat zij nodig hebben. In het verleden hebben we waterputten, een kleuterschool en een operatiekamer mee gefinancierd. Tevens hebben we een bijdrage geleverd aan materialen en opleidingen die nodig waren op de projecten succesvol en duurzaam te laten zijn. Want hardware zonder software heeft geen zin.

Maar sinds 2018 hebben we een andere aanpak en die hebben we in 2020 voorgezet en uitgebreid.

Net als in 2018 hebben we ons ook in 2020 ingezet om in Tanzania, maar ook in Nederland, een omslag te realiseren in denken en handelen met betrekking tot weeshuizen.
Vanaf 2009 ondersteunden we twee weeshuizen. En we dachten hiermee kwetsbare kinderen te helpen. Echter in augustus 2017 kregen we hierover een ander inzicht. Wij leerden toen dat er een veel betere manier is voor deze kinderen om in op te groeien: in een gezin.

Daarom hebben we in 2018 ons project ‘Watoto kwanza’ opgezet. Een project gericht op het vergroten van de bewustwording dat een kind zich het beste ontwikkelt in een (veilige) gezinssituatie. Hiermee willen we een omslag creëren van het institutio­nalisering van kinderen (onderbrengen in een weeshuis) naar een ‘Family Based Care’ model, een familiegerichte aanpak. Hoe we dit in 2019 hebben doorontwikkeld en de vele stappen die we daarin hebben gezet, beschrijven we in ons Jaarverslag 2020.

Wij willen je graag bedanken jouw inzet, op welke manier dan ook. Want zonder jouw hulp realiseren wij geen projecten. We hopen dan ook in de toekomst weer op jouw steun te mogen rekenen. Asante sana, super bedankt!

Bestuur Dutch Tanzania Foundation

18 februari 2021 – 29 Nederlandse stichtingen pleiten voor alternatief weeshuizen

Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis. De pledge Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily begon als een klein initiatief vanuit drie Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties, maar is inmiddels uitgegroeid tot een beweging waaraan 29 Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties deelnemen. Onze voorzitter Monique Derrez was de initiatiefnemer van deze pledge.

Doel
De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen.

Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, als ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

Daarom roepen de ondertekenaars ook andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op zich ook in te zetten om dit belangrijke recht van kinderen te promoten. Bijvoorbeeld door met collega organisaties in gesprek te gaan over goede zorg voor kinderen zonder thuis. Kinderen verdienen een gezin, geen weeshuis.

Pledge ‘Stop Weeshuisstages’
De pledge #EveryChildAFamily is in navolging van de pledge #StopWeeshuisstages die Fontys Hogeschool Pedagogiek ondertekende in 2018. Hiermee gaf de hogeschool aan geen studenten meer stage te laten lopen in weeshuizen. De hechtingsproblematiek waar veel kinderen in weeshuizen mee kampen door wisselende opvoeders, wordt versterkt door het komen en gaan van stagiaires. En dus staat Fontys Hogeschool Pedagogiek niet meer toe dat stagiaires naar weeshuizen vertrekken.

Initiatiefnemers
Toen Monique het idee kreeg is ze de haalbaarheid gaan toetsen bij twee andere stichtingen: Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenia) en bij Better Care Network Netherlands (BCNN). Allen waren enthousiast en gezamenlijk zijn ze verder aan de slag gegaan. Samen hebben ze het logo ontworpen en de pledge tekst opgesteld.

Deelnemers
Daarna zijn ze actief stichtingen gaan benaderen. Op dit moment hebben 29 Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties de pledge ondertekend.

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Door samenwerking willen zij de hulp aan kinderen in het buitenland zonder goede ouderlijke zorg verbeteren. www.bettercarenetwork.nl


 

~ English translation ~


Children have the right to grow up in a family, not in an orphanage. With this in mind, 29 Dutch NGOs who support the right of children to grow up in families and not orphanages, signed the new pledge #EveryChildAFamily. The pledge was formally launced on 28 September in Nijkerk, the Netherlands, during the Wilde Ganzen-Partindag, the annual meeting day for organisations in The Netherlands who are active in the field of development cooperation. Our chairman Monique Derrez was the initiator of this pledge.

Purpose of the Pledge
The basis for a child's right to grow up in a family is enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the UN Guidelines on Alternative Care for Children.

Research shows that more than 80 percent of children worldwide who live in residential care institutions such as orphanages have at least one living parent and/or other family members. With the right support, close relatives and family members could in principle take care of a child who would otherwise grow up in an institution. In addition, over 60 years of research show that growing up in an orphanage is harmful to children’s cognitive, emotional and social development. Children develop best in safe family environments.

The signatories of this pledge call on other NGOs, companies, churches and schools to promote the rights of children by, for example, talking to fellow organizations about the advantages of family-based care. Children deserve families, not orphanages.

The #Stopweeshuisstages pledge
The pledge #EveryChildAFamily follows on from the pledge #StopWeeshuisstages (‘Stop orphanage internships’) that was signed by Fontys Pedagogical University, Tilburg, in 2018. With this commitment, the university pledged that students would no longer undertake internships in orphanages. The attachment problems that many children in orphanages experience due to changing caregivers are exacerbated by the coming and going of trainees. As a result, Fontys University no longer allows its trainees to go to orphanages.

Initiators
When Monique got the idea of this pledge, first she tested the feasibility with two other foundations: Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenya) and with Better Care Network Netherlands (BCNN). All were enthusiastic and together they moved forward. Together they designed the logo and prepared the pledge text.

Other signatories
After that they actively approached other Dutch NGO’s, 29 other NGO’s now signed the pledge.

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is a network of organizations and individuals who are actively involved with children without parental care. Through cooperation, they want to improve the assistance to children abroad without adequate parental care.

Our African children’s book on coronavirus available in 5 languages

Our FREE African children's book, originally developed for children in Kenya and Tanzania is now, next to English, Kiswahili and Dutch, also available in Chichewa, local language in Malawi and Chishona, local language Zimbabwe.

FREE download
Scroll down to download the books. The size of the booklets are small so they can easily be share via WhatsApp, other social media applications or via email.

In co-production with
In co-production with Aisha & friends and Jan & Ko | creative in education.

Why did we develop this booklet?
While our chairman Monique was in lockdown and quarantine in Kenya from March 14 until May 16, she saw and heard from various contacts, that there was a lack of informative child-friendly booklets about coronavirus in which children in Tanzania and Kenya could recognise themselves. How do you educate young children about the corona-crisis? The virus has changed our lives in a drastic and radical way, additionally there is a lot of uncertainty. It is a very tensive and indistinct moment in our lives, especially for children.

So our Monique decided that she wanted to make this available for African children and reached out to Els van Hemert and Mieke Linssen, of ‘Jan & Ko | creative in education’, who helped to create a Dutch children’s book about coronavirus. Monique asked them if they would be willing to develop such a book for African children. They responded very exited.

Els and Mieke immediately said yes. Els started writing and Mieke started drawing, because we did not want to make a translation of the Dutch booklet, but we wanted to create an adapted story in which children in Kenya and Tanzania could identify. Everything in close consultation with our Monique in Kenya, together with local partners in Kenya and Tanzania. And after three weeks, this booklet is the result of a great collaboration at a great distance.

The booklet became a big succes. It was widely shared via social media and a lot of people started to downpload te book. Some shared it in a digital way, others printed it and shared it as a booklet. But it was not only popular in Tanzania and Kenya, also in Uganda where they speak English and Kiswahili, and in Malawi and Zimbabwe. Here the national language is not English or Kiswahili, and so there was a demand for a Chichewa and Chishona version. Which was developed as well.

We hope that our booklet will help parents and/or carers in Africa to inform the children about corona in a child-friendly and attractive way.

This book is based on the Dutch book ‘Het verhaal van Noor en het coronavirus’, developed by Monique Kerpen, in collaboration with ‘Hoera kindercentra’.

FREE DOWNLOAD
You can download the booklets for free below.

Thanks to:

Author:
Illustrated by:
Production support:
Production support:
Design and layout:
Translation in Chichewa (Malawi):
Translation in Chishona (Zimbabwe):
Translation in Kiswahili:
Translation in English:
Reader in Kiswahili:
Reader in English:

Also made possible by:

 

With thanks to:

 

Els van Hemert | Jan & Ko | creative in education | www.janenko.nl
Mieke Linssen | Jan & Ko | creative in education | www.janenko.nl
Monique Derrez | Dutch Tanzania Foundation | www.dutchtanzaniafoundation.org
Alberdine van de Hulsbeek en Mieke Linssen | Aisha and friends | www.aishaandfriends.com
Anke van Horne | www.ankevanhorne.com
Sister Josefa Ng’ona
John Mutumburanzou
Walter Mgina
Yo van Knippenberg
Bibi Emma Crebolder
Femke Janssen

Fonds van Cultuurparticipatie
Provincie Limburg
Lokaal C

Nazareth Foundation Malawi (Ineke Hendrickx)
IMBA International
 (Marijke Acket)

Sponsors


 

21 juli 2020 – User-friendly version UN call: end orphanages | stop weeshuizen

©UN Photo/Manuel Elias

~ Dutch translation below ~

On 18 December 2019, for the first time ever, the UN General Assembly urges member States to transition away from residential care and invest in family strengthening to keep families together.

Resolution on the Rights of The Child
They did this by adopting the Resolution on the Rights of The Child, a resolution that signifies a major milestone in ending the institutional care of children globally. By adopting the Resolution, 193 member states of the United Nations have agreed, for the first time in history, that orphanages harm children and, recognising that the vast majority of children in orphanages have living family, all children should be reunited with or supported to remain with their families. Where that’s not possible, the Resolution says that governments should commit to provide high-quality, family and community-based alternative care for children.

User-friendly version
SOS Children’s Villages International has now launched a user-friendly version of the 2019 UN Resolution on the Rights of the Child focusing on children without parental care. Click here to read this version.

Significant step forwards
The Resolution is a significant step towards protecting children, supporting families and fulfilling our vision of a world where no children suffer institutional care, but there is much work to be done to ensure that states follow through on their commitment.

©UN Photo/Manuel Elias

~ Dutch Translation ~

Op 18 december 2019, voor de eerste keer ooit, dringt de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) (UNGA - United Nations General Assembly) haar lidstaten op over te stappen van residentiële zorg naar het investeren in gezinsversterking om gezinnen bij elkaar te houden.

VN Resolutie voor de Rechten van het Kind 2019
De Algemene Vergadering van de VN in New York deed dit met het aannemen van de resolutie met betrekking tot het ‘Verdrag van de Rechten van het Kind’. Deze resolutie is een belangrijke mijlpaal in het wereldwijd beëindigen van de institutionele zorg voor kinderen. Door de resolutie aan te nemen, zijn alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties voor het eerst in de geschiedenis overeengekomen dat weeshuizen schadelijk zijn voor kinderen en wordt erkend dat de overgrote meerderheid van de kinderen in weeshuizen een familie heeft, dat kinderen herenigd worden of ondersteund worden om bij hun familie te blijven. Waar dat niet mogelijk is, zegt de resolutie dat overheden zich moeten committeren aan hoogwaardige, gezins- en gemeenschapsgerichte alternatieve zorg voor kinderen.
Dit staat te lezen in de ‘Resolution on the Rights of The Child’. Zie details op pagina 13-19.

Toegankelijke publicatie
SOS Children’s Villages International heeft nu een toegankelijke publicatie gemaakt over deze VN Resolutie, die focust op kinderen zonder ouderlijke zorg. In deze publicatie wordt in eenvoudige taal uitgelegd wat er in de resolutie staat. SOS wil hiermee het bewustzijn vergroten over wat de resolutie betekent voor kinderen zonder ouderlijke zorg en voor kinderen die risico lopen die zorg te verliezen. Klik hier om deze publicatie te lezen.

We zijn er nog niet, maar op de goede weg
We zijn er nog lang niet, maar de aanname van deze resolutie helpt ons wel verder in onze campagne met betrekking tot de bewustwording dan kinderen een gezin verdienen, geen weeshuis. Watoto Kwanza, Children First, het belang van het kind voorop!

29 mei 2020 – Coronavirus children’s book also in Chichewa and Chishona

Our FREE African children's book, originally developed for children in Kenya and Tanzania is now, next to English, Kiswahili and Dutch, also available in Chichewa, local language in Malawi and Chishona, local language Zimbabwe.

FREE download
Scroll down to download the books. The size of the booklets are small so they can easily be share via WhatsApp, other social media applications or via email.

In co-production with
In co-production with Aisha & friends and Jan & Ko | creative in education.

Short history
Marijke Acket, director of Imba International reached out to our chairman Monique. Marijke and Monique know each other because Imba International is one of the signatories of the Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily.

Marijke had the request if it was possible to translate our African children's book 'Aisha and Moses strong against coronavirus!' in Chichewa (local language in Malawi) and Chishona (local language in Zimbabwe). Imba International supports projects in both Malawi and Zimbabwe. With a Chichewa and Chishona version, Imba international wants to inform also children in Malawi and Zimbabwe in a child-friendly way about coronavirus.

Monique discussed the idea within the development team and all were very excited about it. After we got the funds together we started the process. Marijke found translators and Mieke Linssen, the illustrator, made some changes in the drawings, so they fit more the cultural setting of Malawi and Zimbabwe.

Why did we develop this booklet?
While our chairman Monique was in lockdown and quarantine in Kenya from March 14 until May 16, she saw and heard from various contacts, that there was a lack of informative child-friendly books about coronavirus in which children in Tanzania and Kenya could recognise themselves.
She decided that she wanted to make this available and she reached out to Els van Hemert and Mieke Linssen, of ‘Jan & Ko | creative in education’, who helped to create a Dutch children’s book about coronavirus. Monique asked them if they would be willing to develop such a book for African children. They responded very exited.

Els and Mieke said immediately yes. Els immediately started writing and Mieke started drawing. Everything in close consultation with our Monique together with local partners in Kenya and Tanzania, Because we did not want just to make a translation of the Dutch booklet, but we wanted to create an adapted story in which children in Kenya and Tanzania could identify.

We were supported by Alberdine van de Hulsbeek of 'Aisha and Friends' and Walter Mgina, a Tanzanian living in the Netherlands, who took care of the translation in Kiswahili. And after three weeks, this booklet is the result of a great collaboration at a great distance. ” Els: "We hope that our booklet will help parents and / or carers in Africa to inform the children about corona in a child-friendly and attractive way."They brought in Alberdine van den Hulsbeek from 'Aisha & Friends' and the rest is history.

How do you educate young children about the corona-crisis? The virus has changed our lives in a drastic and radical way, additionally there is a lot of uncertainty. It is a very tensive and indistinct moment in our lives, especially for children.
The booklet informs children about what a virus is, what to do against it and it gives words to feelings of insecurity that children may have. It is exciting, sometimes a bit sad, but above all solution-oriented. The guidelines are discussed in an understandable way and offer a view of better times.

This book is based on the Dutch book ‘Het verhaal van Noor en het coronavirus’, developed by Monique Kerpen, in collaboration with ‘Hoera kindercentra’ and ‘Jan & Ko | creative in education’.

FREE DOWNLOAD
You can download the booklets for free below.

Thanks to:

Author:
Illustrated by:
Production support:
Production support:
Design and layout:
Translation in Chichewa (Malawi):
Translation in ChiShona (Zimbabwe):
Translation in Kiswahili:
Translation in English:
Reader in Kiswahili:
Reader in English:

Also made possible by:

 

With thanks to:

 

Els van Hemert | Jan & Ko | creative in education | www.janenko.nl
Mieke Linssen | Jan & Ko | creative in education | www.janenko.nl
Monique Derrez | Dutch Tanzania Foundation | www.dutchtanzaniafoundation.org
Alberdine van de Hulsbeek en Mieke Linssen | Aisha and friends | www.aishaandfriends.com
Anke van Horne | www.ankevanhorne.com
Sister Josefa Ng’ona
John Mutumburanzou
Walter Mgina
Yo van Knippenberg
Bibi Emma Crebolder
Femke Janssen

Fonds van Cultuurparticipatie
Provincie Limburg
Lokaal C

Nazareth Foundation Malawi (Ineke Hendrickx)
IMBA International
 (Marijke Acket)


 

29 april 2020 – Afrikaans kinderboek | African children’s book on coronavirus

This FREE children's book, available in English, Kiswahili and Dutch, is especially developed for children in Kenya, Tanzania and children of newcomers (immigrants) in the Netherlands, to inform them in a child-friendly way about coronavirus. The book is created in a co-production with 'Jan & Ko | creative in education’.

FREE download
Scroll down to see how you can download the books. The size of the reading books are small so you can easily share them with other people via WhatsApp, other social media applications or via email.

Our chairman Monique is currently in lockdown and quarantine in Kenya, and there she saw and heard from various contacts, that there was a lack of informative child-friendly books about coronavirus in which children in Tanzania and Kenya could recognise themselves.
She decided that she wanted to make this available and she reached out to Els van Hemert and Mieke Linssen, of ‘Jan & Ko | creative in education’, who helped to create a Dutch children’s book about coronavirus. Monique asked them if they would be willing to develop such a book for African children. They responded very exited.

Els and Mieke said immediately yes. Els immediately started writing and Mieke started drawing. Everything in close consultation with our Monique together with local partners in Kenya and Tanzania, Because we did not want just to make a translation of the Dutch booklet, but we wanted to create an adapted story in which children in Kenya and Tanzania could identify.

We were supported by Alberdine van de Hulsbeek of 'Aisha and Friends' and Walter Mgina, a Tanzanian living in the Netherlands, who took care of the translation in Kiswahili. And after three weeks, this booklet is the result of a great collaboration at a great distance. ” Els: "We hope that our booklet will help parents and / or carers in Africa to inform the children about corona in a child-friendly and attractive way."They brought in Alberdine van den Hulsbeek from 'Aisha & Friends' and the rest is history.

How do you educate young children about the corona-crisis? The virus has changed our lives in a drastic and radical way, additionally there is a lot of uncertainty. It is a very tensive and indistinct moment in our lives, especially for children.
The booklet informs children about what a virus is, what to do against it and it gives words to feelings of insecurity that children may have. It is exciting, sometimes a bit sad, but above all solution-oriented. The guidelines are discussed in an understandable way and offer a view of better times.

This book is also suitable for (children of) newcomers (immigrants) in the Netherlands, who do not speak the Dutch language yet.

We hope that our book will help many parents and/or caregivers to inform children about corona in a child-friendly and attractive way.

This book is based on the Dutch book ‘Het verhaal van Noor en het coronavirus’, developed by Monique Kerpen, in collaboration with ‘Hoera kindercentra’ and ‘Jan & Ko | creative in education’.

FREE DOWNLOAD
You can download the booklets for free below.

Thanks to:

Author:
Illustrated by:
Production support:
Production support:
Design and layout:
Translation in Kiswahili:
Translation in English:
Advises on text and illustrations:
Reader in Kiswahili:
Reader in English:

Also made possible by:

 

Els van Hemert | Jan & Ko | creative in education | www.janenko.nl
Mieke Linssen | Jan & Ko | creative in education | www.janenko.nl
Monique Derrez | Dutch Tanzania Foundation | www.dutchtanzaniafoundation.org
Alberdine van de Hulsbeek en Mieke Linssen | Aisha and friends | www.aishaandfriends.com
Anke van Horne | www.ankevanhorne.com
Walter Mgina
Yo van Knippenberg
Macheo Children’s Organisation (Kenya) | www.macheo.ngo
Bibi Emma Crebolder
Femke Janssen

Fonds van Cultuurparticipatie
Provincie Limburg
Lokaal C


 


   DUTCH TRANSLATION

 

Dit GRATIS kinderboek, beschikbaar in het Engels, Kiswahili en Nederlands, is speciaal ontwikkeld om kinderen in Kenia en Tanzania en nieuwkomers in Nederland, op een kindvriendelijke manier te informeren over het coronavirus.

Het boekje is gecreëerd in co-productie met 'Jan & Ko | creatief in onderwijs'.

GRATIS downloaden
Scroll naar beneden om te zien hoe je de boekjes kunt downloaden. Het formaat van de leesboeken is klein waardoor je ze gemakkelijk met anderen kunt delen via WhatsApp, andere social media kanalen of via e-mail.

Onze voorzitter Monique verblijft op dit moment in Kenia, in quarantaine en lockdown. Van diverse kanten hoorde ze, en zag ze ook, dat er weinig tot geen informatieve kinderboekjes beschikbaar waren waar kinderen in Kenia en Tanzania zich in konden herkennen. Daar wilde ze iets aan doen. Ze nam contact op met Els van Hemert en Mieke Linssen van Jan & Ko, creatief in onderwijs. Zij hadden in Nederland het kinderboek ‘Het verhaal van Noor en het coronavirus’ mee ontwikkeld. Monique nam contact met ze op om te kijken of ze samen iets konden ontwikkelen voor de Afrikaanse kinderen. Zij waren meteen enthousiast en zeiden meteen ja. En toen is de spreekwoordelijke bal gaan rollen.

Els is gaan schrijven en Mieke is meteen gaan tekenen. Alles in nauw overleg met onze Monique en enkele lokale partners in Kenia en Tanzania. Want we wilden niet gewoon een vertaling van het Nederlandse boekje maken maar een aangepast versie waarin kinderen in Kenia en Tanzania zich konden herkennen. Hierbij werden we ondersteund door Alberdine van de Hulsbeek van ‘Aisha and Friends’ en Walter Mgina, een Tanzaniaan die in Nederland woont en de vertaling naar het Kiswahili voor zijn rekening heeft genomen. En na drie weken is dit boekje het resultaat van een mooie samenwerking op verre afstand.” Els: “We hopen dat ons boekje ouders en/of verzorgenden in Afrika helpt de kinderen op een kindvriendelijk en aantrekkelijke manier te informeren over corona.”

Want hoe praat je met jonge kinderen over de coronacrisis? Het coronavirus heeft ons hele dagelijkse leven in korte tijd ingrijpend veranderd en we weten nog niet hoelang dit nog duurt. We zijn er allemaal veel mee bezig en ook voor kinderen is het soms onduidelijk en spannend.

Het boekje vertelt wat een virus is, wat we ertegen moeten doen en geeft woorden aan gevoelens van onzekerheid bij kinderen. Het is spannend, soms een beetje verdrietig maar vooral oplossingsgericht. De richtlijnen komen op een begrijpelijke manier aan bod en geeft uitzicht op betere tijden.

Ons boekje is ook geschikt om (kinderen van) nieuwkomers in Nederland, die de taal nog niet machtig zijn, te informeren over het coronavirus, de ernst van de situatie en het doel van de genomen maatregelen.

We hopen dat ons kinderboek veel ouders en/of verzorgenden helpt om kinderen op een kindvriendelijk en aantrekkelijke manier te informeren over corona.

Gebaseerd op
Ons boekje is in navolging van het Nederlandse voorleesboek ‘Het verhaal van Noor en het coronavirus’, naar een idee van Monique Kerpen, in co-productie met ‘Hoera kindercentra’ en ‘Jan & Ko | creatief in onderwijs’.

GRATIS DOWNLOAD
U kunt boekjes hier beneden gratis downloaden.

NEDERLANDS

 

Met dank aan:

Tekst:
Tekeningen:
Ondersteuning productie:
Ondersteuning productie:
Vormgeving en lay-out:
Vertaling in Kiswahili:
Vertaling in Engels:
Adviezen tekst/tekeningen:
Voorlezer in het Swahili:
Voorlezer in het Engels:

Mede mogelijk gemaakt door:

 

Els van Hemert | Jan & Ko | creatief in onderwijs | www.janenko.nl
Mieke Linssen | Jan & Ko | creatief in onderwijs | www.janenko.nl
Monique Derrez | Dutch Tanzania Foundation | www.dutchtanzaniafoundation.org
Alberdine van de Hulsbeek en Mieke Linssen | Aisha and friends | www.aishaandfriends.com
Anke van Horne | Anke van Horne Studio | www.ankevanhorne.com
Walter Mgina
Yo van Knippenberg
Macheo Children’s Organisation (Kenya) | www.macheo.ngo
Bibi Emma Crebolder
Femke Janssen

Fonds van Cultuurparticipatie
Provincie Limburg
Lokaal C