Berichten in categorie: Nieuws

Themapagina kinderen met een beperking


NED

Op verzoek van hun achterban ontwikkelde BCNN een special pagina handvatten en andere tools om familiegerichte zorg voor kinderen met een beperking goed vorm te geven. Investeren in familiegerichte zorg is overal ter wereld belangrijk. Gezien de focus van het werk van BCNN richten zij zich op materialen voor kinderen in het globale zuiden.

BCNN ontwikkelde een overzicht van materialen, handvatten en publicaties die helpen familiegerichte zorg voor kinderen met een beperking in het globale zuiden goed vorm te geven. In deze publicatie vindt u tal van handboeken, apps, video’s, cursussen, flashcards en meer, per thema gerangschikt: wet- en regelgeving, achtergrondinformatie, preventie/familieversterking, early childhood intervention, pleegzorg, de-institutionalisering en kwaliteitscriteria voor projecten met kinderen met een beperking.  Al deze materialen zijn kosteloos te gebruiken/raadplegen.

Het overzicht is ook vertaald in het Engels en via deze link te downloaden.

 

ENG

At the request of their supporters, BCNN developed a special page of guidelines and other tools to properly shape family-oriented care for children with a disability. Investing in family-centered care is important around the world. Given the focus of BCNN's work, they focus on materials for children in the Global South.

In this publication you will find numerous handbooks, apps, videos, courses, flashcards and more, arranged by theme: legislation and regulations, background information, prevention/family strengthening, early childhood intervention, foster care, de-institutionalisation and quality criteria for projects with children with a limitation. All these materials can be used/consulted free of charge.

 

 

Jaarverslag 2022


Vanaf de oprichting in 2009 hebben we projecten ontwikkeld op basis van lokale behoeften. Gericht op de vraag wat mensen ter plaatse nodig hebben, en niet op basis van wat wij in Nederland denken dat zij nodig hebben. In het verleden hebben we waterputten, een kleuterschool en een operatiekamer mee gefinancierd. Tevens hebben we een bijdrage geleverd aan materialen en opleidingen die nodig waren op de projecten succesvol en duurzaam te laten zijn. Want hardware zonder software heeft geen zin.

Maar sinds 2018 hebben we een andere aanpak en die hebben we in 2022 voorgezet en uitgebreid. Vanaf 2009 ondersteunden we twee weeshuizen. En we dachten hiermee kwetsbare kinderen te helpen. Echter in augustus 2017 kregen we hierover een ander inzicht. Wij leerden toen dat er een veel betere manier is voor deze kinderen om in op te groeien: in een gezin.

Daarom hebben we in 2018 ons project ‘Watoto kwanza’ opgezet. Een project gericht op het vergroten van de bewustwording dat een kind zich het beste ontwikkelt in een (veilige) gezinssituatie. Hiermee willen we een omslag creëren van het institutio­nalisering van kinderen (onderbrengen in een weeshuis) naar een ‘Family Based Care’ model, een familiegerichte aanpak. Hoe we dit in 2022 hebben vormgegeven en de vele stappen die we daarin hebben gezet, beschrijven we in ons Jaarverslag 2022.

Via deze weg willen we je bedanken jouw inzet, op welke manier dan ook. Want zonder hulp realiseren wij geen projecten. We hopen dan ook in de toekomst weer op jouw steun te mogen rekenen. Asante sana, heel erg bedankt!

Bestuur Dutch Tanzania Foundation

Stop weeshuistoerisme


"Voluntourism in arme landen moet worden aangepakt

Westerse vrijwilligers doen in Afrikaanse weeshuizen meer kwaad dan goed. Verbied dit ‘weeshuistoerisme’, stelt Arne Doornebal." Dat is de inleiding van zijn opiniestuk in het NRC op 3 januari 2023.

Arne Doornebal is Afrika-journalist en was correspondent in Oeganda tussen 2007 en 2014.
Afbeelding: Kinderen van een weeshuis in Nairobi. Foto DAI KUROKAWA / EPA

 

 

Bron artikel: NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/03/voluntourism-in-arme-landen-moet-worden-aangepakt-a4153170)

"Het idee dat ‘we’ vanuit het Westen de arme landen wel eens even gaan helpen ‘ontwikkelen’ is gegrond in een kwalijk superioriteitsdenken. In de analyse van NRC over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden (24/12) werd onderzocht hoe dat verleden nu nog doorwerkt. Opvallend en voor veel lezers misschien ook pijnlijk: al vrij snel werd ontwikkelingssamenwerking genoemd.

Ik dacht direct aan een van de uitwassen op dat gebied, die niet eens gekwalificeerd wordt als ontwikkelingshulp. Dat is het grote aantal jonge vrijwilligers, dat gedreven door een drang naar avontuur of de hoop in de hemel te belanden naar Afrika trekt. Daar gaan ze, meestal niet gehinderd door enige ervaring met het werken met kinderen, in weeshuizen werken als vrijwilligers. Voluntourism heet dit in het Engels: een combinatie van vrijwilligerswerk en toerisme.

Hoe groot de wildgroei aan weeshuizen is, is goed zichtbaar in Oeganda, traditioneel een land dat erg in trek is bij wereldverbeteraars. In 2018 stelde de Oegandese regering dat er ruim vijfhonderd weeshuizen zonder vergunning actief waren. Naar schatting verblijven in dat land ruim vijftigduizend kinderen in weeshuizen. Dit is opvallend, in een land waar kinderen van overleden ouders vrijwel altijd opgevangen worden door familieleden. De voornaamste reden voor het bestaan van deze weeshuizen is het feit dat er westerse vrijwilligers naar toe gelokt worden, omdat die meestal ook nog eens veel geld mee brengen.

Misleid
De afgelopen jaren kwamen steeds meer voormalige vrijwilligers terug op hun keuze en gaven aan dat ze waren misleid. Vrijwilligers vertellen over het leed dat ze teweeg brachten bij kinderen, die elke paar weken weer aan nieuwe vrijwilligers gehecht moeten raken. Journaliste Charlotte Simons bracht in 2019 een dubieus weeshuis in Oeganda onder de aandacht, waarbij de Belgische eigenaren flink hun zakken vulden. Het zijn verhalen die helaas steeds opnieuw verteld worden, maar ondanks pleidooien van onder andere UNICEF om als jongere niet mee te doen aan dit soort projecten, blijven de weeshuisvrijwilligers Afrika overspoelen. Zeker 80 procent van de kinderen in weeshuizen is niet eens wees, becijferde de kinderrechtenorganisatie eerder.

Lees ook: Vrijwilligerswerk is een industrie geworden. Voluntourism, heet dat

Voluntouristen komen niet alleen uit Nederland, het is een wereldwijd probleem. Vanuit Australië gingen er traditioneel talloze jongeren naar arme landen in Zuidoost-Azië en daar speelde dezelfde problematiek. Totdat de Australische regering onderzoek deed en concludeerde dat deze weeshuizen in grote mate in stand gehouden werden door de Australische jeugd. Australië besloot daarom deze vorm van reizen uit te bannen door een serie maatregelen, onder meer door strengere wetgeving die de doorvoer van kinderen via weeshuizen gelijkstelt aan moderne slavernij. Als vrijwilliger denk je hierdoor wel twee keer na voordat je je hierbij aansluit.

Hechtingsproblemen
Eind 2021 riep een groep van zeker vijftig Nederlandse kinderrechtenorganisaties op om te stoppen met het fenomeen weeshuizen, en om er geen vrijwilligers meer naartoe te sturen. In plaats daarvan moet de focus liggen op projecten die kinderen thuis of bij familie ondersteunen. Ook deze kinderrechtenorganisaties noemden de hechtingsproblemen bij kinderen en stelden dat een weeshuis ‘per definitie’ schadelijk is. Er bestaan, kortom, geen ‘goede’ of ‘slechte’ weeshuizen: het hele concept moet overboord en liefst zo snel mogelijk.

Er bestaan geen ‘goede’ of ‘slechte’ weeshuizen: het concept moet overboord

Inmiddels is er een campagnewebsite die jongeren op deze negatieve gevolgen wijst: www.WeesWijs.nu. Toch is zelfregulering niet genoeg. In een volgende stap richting gelijkwaardigere relaties tussen Nederland en ‘het zuiden’ is het zaak om door middel van wetgeving voluntourism zoveel mogelijk te ontmoedigen en liefst te verbieden. Niet alleen door te wachten totdat Afrikaanse landen strenger gaan screenen op wie allemaal het land binnenkomt, maar ook door aan de Nederlandse kant de toestroom aan te pakken. Australië heeft al laten zien dat dat kan. Nu is Nederland aan zet.

 

62 Nederlandse stichtingen pleiten voor alternatief weeshuizen

25 oktober 2022

Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis. Om dat in Nederland onder de aandacht te brengen is onze voorzitter Monique Derrez een beweging gestart: de Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily. Wat begon als een klein initiatief vanuit drie Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties eind 2019, is inmiddels uitgegroeid tot een beweging waaraan al 62 Nederlandse stichtingen deelnemen. 

Doel
De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen.

Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, als ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

Daarom roepen de ondertekenaars ook andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op zich ook in te zetten om dit belangrijke recht van kinderen te promoten. Bijvoorbeeld door met collega organisaties in gesprek te gaan over goede zorg voor kinderen zonder thuis. Kinderen verdienen een gezin, geen weeshuis.

Pledge ‘Stop Weeshuisstages’
De pledge #EveryChildAFamily is in navolging van de pledge #StopWeeshuisstages die Fontys Hogeschool Pedagogiek ondertekende in 2018. Hiermee gaf de hogeschool aan geen studenten meer stage te laten lopen in weeshuizen. De hechtingsproblematiek waar veel kinderen in weeshuizen mee kampen door wisselende opvoeders, wordt versterkt door het komen en gaan van stagiaires. En dus staat Fontys Hogeschool Pedagogiek niet meer toe dat stagiaires naar weeshuizen vertrekken.

Initiatiefnemers
Toen Monique het idee kreeg een pledge voor stichtingen op te zetten heeft ze de haalbaarheid getoetst bij twee andere stichtingen: Friendship Foundation (Sri Lanka) en Stahili Foundation (Kenia) en bij het Better Care Network Netherlands (BCNN). Allen waren enthousiast en gezamenlijk zijn ze verder aan de slag gegaan. Samen hebben ze het logo ontworpen en de pledge tekst opgesteld waarna actief andere stichtingen werden benaderd.

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Door samenwerking willen zij de hulp aan kinderen in het buitenland zonder goede ouderlijke zorg verbeteren. www.bettercarenetwork.nl


 

~ English translation ~


Children have the right to grow up in a family, not in an orphanage. With this in mind, 62 Dutch NGOs signed the Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily. The pledge was formally launced on 28 September 2019 in Nijkerk, the Netherlands, during the Wilde Ganzen-Partindag, the annual meeting day for organisations in The Netherlands who are active in the field of development cooperation. Our chairman Monique Derrez was the initiator of this pledge.

Purpose of the Pledge
The basis for a child's right to grow up in a family is enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the UN Guidelines on Alternative Care for Children.

Research shows that more than 80 percent of children worldwide who live in residential care institutions such as orphanages have at least one living parent and/or other family members. With the right support, close relatives and family members could in principle take care of a child who would otherwise grow up in an institution. In addition, over 60 years of research show that growing up in an orphanage is harmful to children’s cognitive, emotional and social development. Children develop best in safe family environments.

The signatories of this pledge call on other NGOs, companies, churches and schools to promote the rights of children by, for example, talking to fellow organizations about the advantages of family-based care. Children deserve families, not orphanages.

The #Stopweeshuisstages pledge
The pledge #EveryChildAFamily follows on from the pledge #StopWeeshuisstages (‘Stop orphanage internships’) that was signed by Fontys Pedagogical University, Tilburg, in 2018. With this commitment, the university pledged that students would no longer undertake internships in orphanages. The attachment problems that many children in orphanages experience due to changing caregivers are exacerbated by the coming and going of trainees. As a result, Fontys University no longer allows its trainees to go to orphanages.

Initiators
When Monique got the idea of this pledge, first she tested the feasibility with two other foundations: Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenya) and with Better Care Network Netherlands (BCNN). All were enthusiastic and together they moved forward. Together they designed the logo and prepared the pledge text. After that they actively approached other Dutch NGOs.

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is a network of organizations and individuals who are actively involved with children without parental care. Through cooperation, they want to improve the assistance to children abroad without adequate parental care.

De keerzijde van goed doen


Journaliste Charlotte Simons schreef wederom een kritisch artikel over de keerzijde van weeshuizen. Dit keer over de inzet van de Amerikaanse Maggie Doyne, veelvuldig gepromoot door Floortje Dessing. Met Doyne’s onlangs gepubliceerde boek en de bijbehorende promotietour door Nederland, was er weer veel aandacht voor haar werk in Nepal. Maar Maggie's verhaal heeft ook een keerzijde, een keerzijde die maar zelden door de mainstream media wordt belicht. De aandacht voor Maggie’s verhaal draagt bij aan het in stand houden van het beeld dat weeshuizen dé oplossingen zijn voor kwetsbare kinderen.

Charlotte schijnt met haar artikel het licht op de keerzijde van deze vorm van goed doen. Lees hier het artikel op de website van Charlotte: https://bit.ly/3Qw0ivK

 

 

Foto: screenshot van het artikel op de website van Charlotte Simons

Jaarverslag 2021


Jaarverslag 2021

Vanaf de oprichting in 2009 hebben we projecten ontwikkeld op basis van lokale behoeften. Gericht op de vraag wat mensen ter plaatse nodig hebben, en niet op basis van wat wij in Nederland denken dat zij nodig hebben. In het verleden hebben we waterputten, een kleuterschool en een operatiekamer mee gefinancierd. Tevens hebben we een bijdrage geleverd aan materialen en opleidingen die nodig waren op de projecten succesvol en duurzaam te laten zijn. Want hardware zonder software heeft geen zin.

Maar sinds 2018 hebben we een andere aanpak en die hebben we in 2021 voorgezet en uitgebreid. Vanaf 2009 ondersteunden we twee weeshuizen. En we dachten hiermee kwetsbare kinderen te helpen. Echter in augustus 2017 kregen we hierover een ander inzicht. Wij leerden toen dat er een veel betere manier is voor deze kinderen om in op te groeien: in een gezin.

Daarom hebben we in 2018 ons project ‘Watoto kwanza’ opgezet. Een project gericht op het vergroten van de bewustwording dat een kind zich het beste ontwikkelt in een (veilige) gezinssituatie. Hiermee willen we een omslag creëren van het institutio­nalisering van kinderen (onderbrengen in een weeshuis) naar een ‘Family Based Care’ model, een familiegerichte aanpak. Hoe we dit in 2021 hebben doorontwikkeld en de vele stappen die we daarin hebben gezet, beschrijven we in ons Jaarverslag 2021.

Via deze weg willen we je bedanken jouw inzet, op welke manier dan ook. Want zonder hulp realiseren wij geen projecten. We hopen dan ook in de toekomst weer op jouw steun te mogen rekenen. Asante sana, heel erg bedankt!

Bestuur Dutch Tanzania Foundation

This is why we do what we do!

~ English translation below ~

13 juni 2022

Op 3 juni 2022 hebben we een 7-jarige jongen met een beperking, herenigd met zijn liefhebbende ouders en broertje. We hebben een kleine documentaire gemaakt over het proces. In samenwerking met en met instemming van de ouders delen we dit verhaal graag met jullie.

In februari 2022 werd hij geplaatst in het Mehayo Centre, een centrum voor gehandicapte kinderen in Morogoro, Tanzania. Niet omdat zijn ouders niet voor hem konden of wilden zorgen, of niet van hem hielden. Dat doen ze wel, juist daarom wilden ze dat hij ook toegang zou krijgen tot onderwijs. Maar waar ze wonen, was er geen klas voor speciaal onderwijs. Samen met een groep geweldige mensen hebben we het probleem opgelost. En nu is hij weer THUIS!

Over de hele wereld worden veel kinderen onnodig van hun familie gescheiden en in instellingen zoals weeshuizen geplaatst. Maar familie is dé plek is voor een kind om op te groeien.

Vaak is armoede de oorzaak van de scheiding. Maar in veel gevallen is de handicap van een kind en het gebrek aan toegang tot gezondheidszorg en/of onderwijs de reden dat ouders besluiten hun kind in een instelling te plaatsen. Niet omdat ze niet van ze houden.
Met ondersteuning kunnen deze ouders thuis voor hun kind zorgen, waar het thuishoort.

Als Dutch Tanzania Foundation vergroten we in Tanzania het bewustzijn dat kinderen thuishoren in gezinnen en we ondersteunen instellingen in hun proces van re-integratie van kinderen bij (hun) gezinnen. Van TEHUIS naar THUIS. Dit is een van onze verhalen.

In een gezin opgroeien is niet alleen het recht van een kind (volgens de wet), het is ook in het belang van het kind om op te groeien in zijn veilige en liefdevolle FAMILIE en niet in een instelling. Ook kinderen met speciale behoeften.

Dank aan het management van Mehayo Centre, dat klaar is om de manier waarop ze voor kwetsbare kinderen zorgen te veranderen door ze terug te brengen naar veilige en liefdevolle gezinnen, waar ze thuishoren. Uiteraard met het belang van het kind als uitgangspunt. En ja, we blijven de familie volgen.

Samen maken we mooie dingen mogelijk. Doe met ons mee!

#ChildrenFirst
#WatotoKwanza
#EveryChildAFamily
#ChildrenNeedFamilies
#BestInterestOfTheChildFirst
#UNConventionOnTheRightsOfTheChild
#UNConventionOnTheRightsOfPersonsWithDisabilities

This is why we do what we do!


~ English ~

New edition booklet 'Children without a HOME'

13 June 2022

On June 3rd 2022 we reunified a 7 year old boy with special needs, with his loving parents and little brother again. We made a little documentary about the process. In collaboration and with the approval of the parents, we like to share this story with you.

In February 2022 he was placed at Mehayo centre, a centre for disabled children in Morogoro, Tanzania. Not because his parents couldn't or didn't want to take care of him, or didn't love him. They do, that's why they wanted him to have access to education too. But there was no special needs class accessible where they live. Together with a group of amazing people we solved the issue. And now he is back HOME!

Across the world, many children are unnecessarily separated from their families and placed in institutions like orphanages. But children thrive better in safe and loving families.

Often poverty is the root cause of the separation. But in many cases a child's disability and the lack of access to health care and/or education is the reason parents decide to place their child in an institution. Not because they don't love them. With support, these parents could take care of their child at home, where they belong.

As Dutch Tanzania Foundation we raise awareness in Tanzania that children need and belong in families and we assist institutions in their process of reintegrating children with (their) families. This is one of our stories.

To live with his family is not only his right (by law), it is also in his best interest to grow up in his safe and loving FAMILY and not in an institution. Also children with special needs.

Thanks to the management of Mehayo Centre who is ready to change the way they care for vulnerable children by bringing them back into safe and loving families, where they belong. Of course with the best interest of the child as our leading principle. And yes, we keep checking on the family.

Together we make great things happen. Join us!

#ChildrenFirst
#WatotoKwanza
#EveryChildAFamily
#ChildrenNeedFamilies
#BestInterestOfTheChildFirst
#UNConventionOnTheRightsOfTheChild
#UNConventionOnTheRightsOfPersonsWithDisabilities

 

 

 

This is why we do what we do!

‘Kinderen zonder THUIS’ nu ook in het Engels

~ English translation below ~

16 november 2021

Op 9 oktober 2021 is de herziene versie van het boekje 'Kinderen zonder THUIS' gelanceerd waarin onze voorzitter Monique Derrez het voorwoord heeft mogen schrijven.

Miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden kunnen tijdelijk of langdurig niet thuis wonen. Soms omdat hun ouders zijn overleden of omdat de problemen thuis te groot zijn. Soms omdat ze zijn weggelopen of van hun familie gescheiden door oorlogen, rampen of kinderhandelaren. Het lot van deze kwetsbare kinderen gaat veel mensen aan het hart. Ze starten een project, doen vrijwilligerswerk met kinderen of ondersteunen een weeshuis.

Voor hen is Kinderen zonder ‘THUIS’ bedoeld. Hoe kun je kinderen zonder veilig thuis het beste helpen? Wat moet je weten over weeskinderen in ontwikkelingslanden? Waarom is opvang in gezinnen meestal beter dan opvang in een tehuis? Waar moet je aan denken wanneer je vrijwilligerswerk in een kinderhuis wilt doen?

Deze vragen worden beantwoord in korte hoofdstukken met voorbeelden uit de praktijk. Het uitgangspunt is dat elk kind het recht heeft om op te groeien in een liefdevol gezin. Hulp zou zich in de eerste plaats moeten richten op steun aan gezinnen en pas in de laatste plaats op opvang in tehuizen.

Kinderen zonder ‘THUIS’ is een uitgave van het Better Care Network Netherlands. Deze volledig herziene versie bevat de laatste wetenschappelijke inzichten en nieuwe voorbeelden uit de praktijk. Het boekje is hier te downloaden. Of gratis te bestellen (alleen voor Nederland) door een email te sturen met uw adresgegevens naar info@bettercarenetwork.nl. Er is nu ook een digitale Engelse vertaling van het boekje beschikbaar. Het boekje is hier GRATIS te downloaden.


~ English ~

New edition booklet 'Children without a HOME'

16 November 2021

On 9 October 2021, the revised version of the Dutch booklet 'Kinderen zonder THUIS' (Children without a HOME) was launched. The preface for this update is written by our own chaiman Monique Derrez.

Millions of children around the world cannot live at home, temporarily or for a long time. Sometimes because their parents have died or because the problems at home are too great. Sometimes because they have run away or been separated from their families by wars, disasters or child traffickers. The fate of these vulnerable children is a concern to many people. They want to help and start a project, do volunteer work with children or support an orphanage.

For them, this booklet 'Children without a HOME' is written. How can you best help children who have no safe home? What should you know about orphans in developing countries? Why is care in families usually better than care in an orphanage? What should you consider when you want to volunteer in a children's home?

These questions are answered in short chapters with real-life examples. The premise is that every child has the right to grow up in a loving family. Aid should focus in the first place on support for families and only in the last place on care in homes.

'Children without a HOME' is a publication of the Better Care Network Netherlands. This completely revised version contains the latest scientific insights and new practical examples.

The Dutch version of the booklet can be downloaded here. Or can be ordered for free (only for the Netherlands) by sending an email with your address details to info@bettercarenetwork.nl.
The English version/translation of the booklet ican be downloaded for FREE here.

Onderzoek weeshuistoerisme

~ English translation below ~

September 2021

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een onderzoek laten uitvoeren naar omvang vrijwilligersreizen vanuit Nederland naar residentiële zorginstellingen voor kinderen, zoals weeshuizen. Dit onderzoek, uitgevoerd door de Radboud Universiteit, Bureau Beke en Ecorys, is samen met de kabinetsreactie verschenen in jan. 2021. Wij hebben het ruim 70 pagina's tellende onderzoeksrapport voor je samengevat in een kort filmpje.

Eén van de hoofdconclusies is dat Nederlandse particuliere initiatieven (de zogenaamde kleine goede doelen) een belangrijke rol spelen in het oprichten of ondersteunen van residentiële zorginstellingen voor kinderen, zoals weeshuizen. Vrijwilligersreizen houden residentiële instellingen voor kinderen onnodig in stand en kunnen indirect zelfs leiden tot een aanbod van kinderen (die niet in alle gevallen wees zijn).

Het rapport geeft ons als sector als particuliere initiatieven sector genoeg stof tot nadenken, en de overheid ook. Hoog tijd voor beide om die handschoen op te pakken.


 

~ English ~

Research orphanage tourism

The Dutch Ministry of Foreign Affairs has commissioned a study into the extent of volunteer trips from the Netherlands to residential care institutions for children, such as orphanages. This research was conducted by Radboud University, Bureau Beke and Ecorys and released in Jan. 2021.

One of the main conclusions is that Dutch private initiatives (so-called small charities) play an important role in establishing or supporting residential care institutions for children, such as orphanages. Volunteer trips unnecessarily perpetuate residential institutions for children and can indirectly even lead to an offer of children (who are not in all cases orphaned).

The report gives us as a sector as a private sector plenty of food for thought, and so does the government. High time for both to pick up that gauntlet.

We have summarized the more than 70-page research report for you in a short video (in Dutch).

41 Nederlandse stichtingen pleiten voor alternatief weeshuizen

1 september 2021

Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis. Om dat in Nederland onder de aandacht te brengen is onze voorzitter Monique Derrez een beweging gestart: de Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily. Wat begon als een klein initiatief vanuit drie Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties eind 2019, is inmiddels uitgegroeid tot een beweging waaraan al 41 Nederlandse stichtingen deelnemen. 

Doel
De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen.

Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, als ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

Daarom roepen de ondertekenaars ook andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op zich ook in te zetten om dit belangrijke recht van kinderen te promoten. Bijvoorbeeld door met collega organisaties in gesprek te gaan over goede zorg voor kinderen zonder thuis. Kinderen verdienen een gezin, geen weeshuis.

Pledge ‘Stop Weeshuisstages’
De pledge #EveryChildAFamily is in navolging van de pledge #StopWeeshuisstages die Fontys Hogeschool Pedagogiek ondertekende in 2018. Hiermee gaf de hogeschool aan geen studenten meer stage te laten lopen in weeshuizen. De hechtingsproblematiek waar veel kinderen in weeshuizen mee kampen door wisselende opvoeders, wordt versterkt door het komen en gaan van stagiaires. En dus staat Fontys Hogeschool Pedagogiek niet meer toe dat stagiaires naar weeshuizen vertrekken.

Initiatiefnemers
Toen Monique het idee kreeg een pledge voor stichtingen op te zetten heeft ze de haalbaarheid getoetst bij twee andere stichtingen: Friendship Foundation (Sri Lanka) en Stahili Foundation (Kenia) en bij het Better Care Network Netherlands (BCNN). Allen waren enthousiast en gezamenlijk zijn ze verder aan de slag gegaan. Samen hebben ze het logo ontworpen en de pledge tekst opgesteld waarna actief andere stichtingen werden benaderd.

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Door samenwerking willen zij de hulp aan kinderen in het buitenland zonder goede ouderlijke zorg verbeteren. www.bettercarenetwork.nl


 

~ English translation ~


Children have the right to grow up in a family, not in an orphanage. With this in mind, 41 Dutch NGOs signed the Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily. The pledge was formally launced on 28 September 2019 in Nijkerk, the Netherlands, during the Wilde Ganzen-Partindag, the annual meeting day for organisations in The Netherlands who are active in the field of development cooperation. Our chairman Monique Derrez was the initiator of this pledge.

Purpose of the Pledge
The basis for a child's right to grow up in a family is enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the UN Guidelines on Alternative Care for Children.

Research shows that more than 80 percent of children worldwide who live in residential care institutions such as orphanages have at least one living parent and/or other family members. With the right support, close relatives and family members could in principle take care of a child who would otherwise grow up in an institution. In addition, over 60 years of research show that growing up in an orphanage is harmful to children’s cognitive, emotional and social development. Children develop best in safe family environments.

The signatories of this pledge call on other NGOs, companies, churches and schools to promote the rights of children by, for example, talking to fellow organizations about the advantages of family-based care. Children deserve families, not orphanages.

The #Stopweeshuisstages pledge
The pledge #EveryChildAFamily follows on from the pledge #StopWeeshuisstages (‘Stop orphanage internships’) that was signed by Fontys Pedagogical University, Tilburg, in 2018. With this commitment, the university pledged that students would no longer undertake internships in orphanages. The attachment problems that many children in orphanages experience due to changing caregivers are exacerbated by the coming and going of trainees. As a result, Fontys University no longer allows its trainees to go to orphanages.

Initiators
When Monique got the idea of this pledge, first she tested the feasibility with two other foundations: Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenya) and with Better Care Network Netherlands (BCNN). All were enthusiastic and together they moved forward. Together they designed the logo and prepared the pledge text. After that they actively approached other Dutch NGOs.

Better Care Network Netherlands (BCNN)
Better Care Network Netherlands is a network of organizations and individuals who are actively involved with children without parental care. Through cooperation, they want to improve the assistance to children abroad without adequate parental care.