This is why we do what we do!

~ English translation below ~

13 juni 2022

Op 3 juni 2022 hebben we een 7-jarige jongen met een beperking, herenigd met zijn liefhebbende ouders en broertje. We hebben een kleine documentaire gemaakt over het proces. In samenwerking met en met instemming van de ouders delen we dit verhaal graag met jullie.

In februari 2022 werd hij geplaatst in het Mehayo Centre, een centrum voor gehandicapte kinderen in Morogoro, Tanzania. Niet omdat zijn ouders niet voor hem konden of wilden zorgen, of niet van hem hielden. Dat doen ze wel, juist daarom wilden ze dat hij ook toegang zou krijgen tot onderwijs. Maar waar ze wonen, was er geen klas voor speciaal onderwijs. Samen met een groep geweldige mensen hebben we het probleem opgelost. En nu is hij weer THUIS!

Over de hele wereld worden veel kinderen onnodig van hun familie gescheiden en in instellingen zoals weeshuizen geplaatst. Maar familie is dé plek is voor een kind om op te groeien.

Vaak is armoede de oorzaak van de scheiding. Maar in veel gevallen is de handicap van een kind en het gebrek aan toegang tot gezondheidszorg en/of onderwijs de reden dat ouders besluiten hun kind in een instelling te plaatsen. Niet omdat ze niet van ze houden.
Met ondersteuning kunnen deze ouders thuis voor hun kind zorgen, waar het thuishoort.

Als Dutch Tanzania Foundation vergroten we in Tanzania het bewustzijn dat kinderen thuishoren in gezinnen en we ondersteunen instellingen in hun proces van re-integratie van kinderen bij (hun) gezinnen. Van TEHUIS naar THUIS. Dit is een van onze verhalen.

In een gezin opgroeien is niet alleen het recht van een kind (volgens de wet), het is ook in het belang van het kind om op te groeien in zijn veilige en liefdevolle FAMILIE en niet in een instelling. Ook kinderen met speciale behoeften.

Dank aan het management van Mehayo Centre, dat klaar is om de manier waarop ze voor kwetsbare kinderen zorgen te veranderen door ze terug te brengen naar veilige en liefdevolle gezinnen, waar ze thuishoren. Uiteraard met het belang van het kind als uitgangspunt. En ja, we blijven de familie volgen.

Samen maken we mooie dingen mogelijk. Doe met ons mee!

#ChildrenFirst
#WatotoKwanza
#EveryChildAFamily
#ChildrenNeedFamilies
#BestInterestOfTheChildFirst
#UNConventionOnTheRightsOfTheChild
#UNConventionOnTheRightsOfPersonsWithDisabilities

This is why we do what we do!


~ English ~

New edition booklet 'Children without a HOME'

13 June 2022

On June 3rd 2022 we reunified a 7 year old boy with special needs, with his loving parents and little brother again. We made a little documentary about the process. In collaboration and with the approval of the parents, we like to share this story with you.

In February 2022 he was placed at Mehayo centre, a centre for disabled children in Morogoro, Tanzania. Not because his parents couldn't or didn't want to take care of him, or didn't love him. They do, that's why they wanted him to have access to education too. But there was no special needs class accessible where they live. Together with a group of amazing people we solved the issue. And now he is back HOME!

Across the world, many children are unnecessarily separated from their families and placed in institutions like orphanages. But children thrive better in safe and loving families.

Often poverty is the root cause of the separation. But in many cases a child's disability and the lack of access to health care and/or education is the reason parents decide to place their child in an institution. Not because they don't love them. With support, these parents could take care of their child at home, where they belong.

As Dutch Tanzania Foundation we raise awareness in Tanzania that children need and belong in families and we assist institutions in their process of reintegrating children with (their) families. This is one of our stories.

To live with his family is not only his right (by law), it is also in his best interest to grow up in his safe and loving FAMILY and not in an institution. Also children with special needs.

Thanks to the management of Mehayo Centre who is ready to change the way they care for vulnerable children by bringing them back into safe and loving families, where they belong. Of course with the best interest of the child as our leading principle. And yes, we keep checking on the family.

Together we make great things happen. Join us!

#ChildrenFirst
#WatotoKwanza
#EveryChildAFamily
#ChildrenNeedFamilies
#BestInterestOfTheChildFirst
#UNConventionOnTheRightsOfTheChild
#UNConventionOnTheRightsOfPersonsWithDisabilities

 

 

 

This is why we do what we do!

Reageren is niet mogelijk